Gemeente verleent bouwvergunning gezinsgevangenis Kamp Zeist – bedrijven aan het werk

Nieuws, gepost door: AAGU op 15/09/2015 09:02:53

Wanneer: 15/09/2015 - 01:31

ENGLISH BELOW: September 15: Municipality grants building permit family Prison Kamp Zeist - companies to work

Afgelopen week publiceerde de gemeente Zeist dat zij vergunning hebben verleend voor de bouw van de gezinsgevangenis door het bouwbedrijf De Vries en Verburg. Intussen zijn er al een tijdje werkzaamheden gaande binnen de muur van Kamp Zeist.

bouwkraan Holcon en camera Bouwatch op Kamp Zeist
Holterman Staal op Kamp Zeist

Bouwwerkzaamheden: actuele situatie Kamp Zeist

Behalve de bouw van de gezinsgevangenis, in de hoek naast gebouw 52 (het detentiecentrum waar mannen zitten opgesloten, een wit gebouw met tralies, vanaf het bospad te zien), wordt er ook gewerkt aan een nieuw entreegebouw op het terrein. Er is al een tijdje een grote kraan te zien van het bedrijf Holcon. Enige tijd geleden zagen we een grote truck met een prefab betonnen bouwdeel. De truck was van het bedrijf Holterman Staal, en dat is net als Holcon een onderneming van de Holterman groep. Ook dit bedrijf maakt dus vuile handen met het bouwen aan de opsluiting van vluchtelingen. De bedrijven zijn gevestigd aan de Industrieweg 8, 7475 NH Markelo.

Verder is de beveiliging fors opgeschroefd. Een tijdje geleden berichtten we al dat Smits van Burgst rond de muur een zogenaamd penitentiair hekwerk gaat oprichten. Daarvoor verleende de gemeente, net als voor het entreegebouw, reeds eerder vergunning. Smits van Burgst werkte ook al mee aan de bouw van het detentiecentrum Rotterdam en de nieuwe gevangenis in aanbouw in Zaandam. Rond de muur zijn in afwachting van de voltooing van dat hek mobiele camera's geplaatst van het bedrijf Bouwatch. Bouwatch, gevestigd Koperslagerstraat 5 te 9403 VM Assen, adverteert: "Slimme detectie" en "Grote pakkans - Gekoppeld aan meldkamer politie".

Het is nu de vraag hoe snel De Vries en Verburg wil beginnen met bouwen. Intussen doen we er alles aan het bedrijf duidelijk te maken dat wat zij doen allesbehalve het 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' is, waar zij zich zo over op de borst kloppen. Op internet/facebook is al een tijdje een digitale campagne gaande. We roepen op het bedrijf vooral te blijven bestoken met protesten op hun mail, facebook en twitter:
info@devriesverburg.nl, info@burgland.nl of gebruik het contactformulier.
Facebook De Vries en Verburg
Facebook Burgland Charitas
Twitter De Vries en Verburg

Aanstaande donderdag, 17 september, houden we een demonstratie bij De Vries en Verburg.

Meer bedrijven met vuile handen vind je in "De Schandpaal".
Waarschuwing: "De Schandpaal" bevat adressen die inmiddels veranderd kunnen zijn.

Gemeente: Ook altijd bereid om keurig mee te werken aan opsluiting en deportaties

De gemeente Zeist is al vaker aangesproken op het maken van vuile handen door steeds bereid te zijn vergunningen te verlenen aan Kamp Zeist. Het was reden om in 2007 de raadszaal te bezetten. Wanneer zo'n vergunning(saanvraag) wordt gepubliceerd is het altijd afwachten of we hem daadwerkelijk kunnen inzien. Eenmaal is een inzage compleet geweigerd. De aanvraag voor de bouwvergunning die deze zomer voor de gezinsgevangenis werd gedaan, konden we wonderwel inzien, waardoor we nu weten dat De Vries en Verburg de gezinsgevangenis gaat bouwen. De publicatie van de nu toegekende vergunning meldt: "Let op: de vergunning is alleen in te zien met toestemming van de eigenaar."

Een moeder in Kamp Zeist over haar kind: "Maar zij wees naar de hoge hekken"

In een artikel op de website van Doorbraak, dat weer verwijst naar een artikel in het Leidsch Dagblad, valt te lezen hoe en kind de opsluiting in de 'kindvriendelijke' gezinsgevangenis ervaart. Een citaat uit het artikel:
Ardita was behoorlijk in paniek toen ze in het detentiecentrum terecht kwam.Ze moest vaak huilen maar probeerde dat niet te doen als haar dochtertje wakker was. Ze kon niet slapen en niet eten. Ze is de afgelopen weken kilo's kwijt geraakt. "Ik zei tegen Nerona dat we in een mooi huis sliepen. Maar zij wees naar de hoge hekken. Ze wilde dat ze Pippi Langkous was, dan was ze sterk genoeg om die politiemannen op te sluiten en konden we naar oma."
Je kunt kinderen niet voor de gek houden. De opmerking van dit kind zegt meer dan alles wat er al over geschreven is. De gezinsgevangenis is niet 'kindvriendelijk'!

Verantwoordelijkheid

Je kunt niet met droge ogen beweren dat het humaan is om vluchtelingen op te sluiten en te deporteren. Terwijl iedereen - terecht - kijkt naar wat er aan de buitengrenzen van Fort Europa gebeurt, spelen zich ook voortdurend drama's af in detentiecentra zoals Kamp Zeist. Zowel gemeenten als alle bedrijven die bouwen aan Kamp Zeist en andere detentiecentra, en die de hele deportatiemachine mogelijk maken, zijn net zo verantwoordelijk voor de gevolgen van dit 'beleid' als 'Den Haag'. AAGU zet de campagne tegen de bouw van de gezinsgevangenis onverminderd voort. Zulk werk kan niet ongehinderd doorgang vinden. Je kunt je aansluiten bij de campagne of zelf iets ondernemen. Informatie en actie oproepen kun je vinden op:

kampzeist.nl
Facebookpage Sloop Kamp Zeist
Twitter Sloop Kamp Zeist

AAGU kan ook worden bereikt per e-mail: info@aagu.nl

[ENGLISH]

Municipality grants building permit family Prison Kamp Zeist - companies to work

Last week the municipality of Zeist published it has authorized the construction of the family prison by the construction company De Vries and Verburg. Meanwhile, there are already activities going on within the walls of Kamp Zeist.

Construction work: Current situation Kamp Zeist

Besides the construction of the family prison, in the corner next to Building 52 (the detention center where men are locked up, a white building with bars, to be seen from the path in the forest), there is also work being done on a new entrance building. A big crane can be seen of the firm Holcon. Some time ago we saw a big truck with a precast concrete component. The truck was of the company Holterman Staal, and that's, like Holcon, a company of the group Holterman. So this company also makes their hands dirty by building for the detention of refugees. The companies are located at Industrieweg 8, 7475 NH Markelo.

Furthermore security is significantly increased. A while ago we reported that Smits van Burgst will build a so-called prison fence around the wall. For this, the municipality, as for the entrance building, previously granted the building permit. Smits van Burgst also worked on the construction of the detention center of Rotterdam and the new prison under construction in Zaandam. Awaiting the completion of the new fence, mobile cameras of the company Bouwatch have been placed. Bouwatch, located Koperslagerstraat 5, VM 9403 to Assen, advertises: "Smart Detection" and "Great risk of being caught - Linked to the police control room."

The question now is how quickly De Vries and Verburg wants to start building. Meanwhile, we do everything to make it clear to the company that what they are doing is anything but "Social Responsible Undertaking" with which they are bragging about themselves. On Internet / facebook there has been a digital campaign going on now for a while. We call for a continuous bombardment with protests on their e-mail, facebook and twitter:
info@devriesverburg.nl, info@burgland.nl or use the contactform
Facebook De Vries en Verburg
Facebook Burgland Charitas
Twitter De Vries en Verburg

Upcoming Thursday, September 17th, we hold a demonstration at De Vries and Verburg.

More businesses with dirty hands can be found in "De Schandpaal" ("The Pillory")
Warning: "The Pillory" contains addresses that may have changed.

Municipality: Also always willing to cooperate nicely to imprisonment and deportations

The municipality of Zeist has already been addressed often about them making dirty hands by being willing to grant permits to Kamp Zeist. It was the reason to occupy the council chamber in 2007. When (the application for) such a permit is published, it's always uncertain whether we can actually see it. Once an inspection was denied completely. The application for the building permit that was done this summer for the family prison, we could see perfectly, which is why we now know that De Vries and Verburg will build the family prison. The publication of the building permit now being granted mentions: "Please note that the permit can only be seen with the consent of the owner."

A mother in Kamp Zeist about her child: "But she pointed to the high fences"

In an article on the website of Doorbraak, which refers to a article in the Leiden newspaper, you can read how a child experiences the confinement in the "child-friendly" family prison. A quote from the article:
Ardita was quite panicked when she ended up in the detention center.Ze often cried, but tried not to do it when her daughter was awake. She could not sleep and did not eat. She lost many kilo's the past few weeks. "I told Nerona we slept in a nice house. But she pointed to the high fences. She wished she was Pippi Longstocking, then she would be strong enough to lock up those police officers and we would be able to go to grandma. "
You can not fool children. This child's words say more than all that has been written about this. The family prison is not 'child friendly'!

Responsibility

You can not argue with a straight face that it is humane to lock up and deport refugees. While everyone is - justly - looking at what is happening at the external borders of Fortress Europe, drama's are happening constantly in detention centers such as Kamp Zeist as well. Both the municipalities and all the companies that build Kamp Zeist and other detention centers, and that enable the whole deportation machine are just as responsible for the consequences of this 'policy' as 'The Hague'. AAGU continues the campaign against the construction of the family prison unabatedly. Such work can not find passage without being hindered. You can join the campaign or do something yourself. Information and action calls can be found at:

kampzeist.nl
Facebookpage Sloop Kamp Zeist (Break down Kamp Zeist)
Twitter Sloop Kamp Zeist (Break down Kamp Zeist)

AAGU can also be reached by e-mail: info@aagu.nl


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech