Gemeente Amsterdam heeft zich niet gehouden aan toegezegde zorgvuldige afweging voor opvang vluchtelingen

Nieuws, gepost door: WIJ ZIJN HIER op 07/10/2014 10:06:20

Wanneer: 07/10/2014 - 17:37

Vluchtelingen van We Are Here betwisten rechtmatigheid van beslissing om geen opvang te bieden.

Het hoger beroep dat a.s.donderdag 9 oktober om 14:00 uur dient bij het Gerechtshof in Amsterdam, gaat over de vraag of vluchtelingen van We Are Here recht hebben op opvang.


ENGLISH TRANSLATION UNDERNEATH

Persbericht 7-10-2014

Advocaat Mr. Pim Fischer stelt dat de gemeente Amsterdam geen van zijn toezeggingen is nagekomen om opvang te geven aan kwetsbare en zieke vluchtelingen. De gemeente wekte tijdens het Kort Geding op 13 juni j.l. over de rechtmatigheid van de ontruiming van de Havenstraat, de indruk dat er een zorgvuldige toetsing zou plaats vinden of een vluchteling in aanmerking kon komen voor vervolg opvang. Deze toezeggingen van de gemeente liet de president van de rechtbank zwaar meewegen in haar oordeel dat de ontruiming van de Havenstraat mocht plaatsvinden.

In realiteit echter heeft geen van de vluchtelingen opvang gekregen. Op alle aanvragen voor continuering van opvang is negatief beschikt, zelfs bij vluchtelingen die door de GGD als ziek werden aangemerkt. Er is geen sprake geweest van een zorgvuldige belangenafweging. De vraag is nu hoe de gemeente Amsterdam aannemelijk kan maken dat zij zorgvuldig heeft gehandeld door alle vluchtelingen op straat te zetten.

Bij dit Hoger Beroep spelen twee andere zaken een belangrijke rol:

1. Op 5 november a.s. doet de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitspraak over de vraag of de burgemeester en zijn ambtenaren rechtsgeldig hebben gehandeld door de opvang in de Havenstraat te beeindigen en geen andere opvang te bieden. Mag de burgemeester hierover in zijn eentje beslissen of moet een dergelijk besluit verlopen volgens de regels van de Wet Maatschappelijke Opvang (WMO)?

2. Op 10 november a.s.wordt de uitspraak van het European Committee of Social Rights (ECSR) officieel. Het sterke vermoeden bestaat dat de ECSR zal uitspreken dat volgens internationaal recht mensen, onafhankelijk van hun verblijfsstatus, recht hebben op basisvoorzieningen als dak boven hun hoofd, eten en sanitair.

Ondanks dat een meerderheid in de Tweede Kamer van mening is dat de uitspraak van het ECSR moet worden opgevolgd, heeft Staatssecretaris Teeven al laten weten zich niets van deze uitspraak uit Straatsburg te willen aantrekken. Wel liet hij doorschemeren dat het de gemeenten vrij staat in het kader van de WMO opvang te bieden.

Deze zaken laten zien dat het tij begint te keren. Opvang voor afgewezen vluchtelingen die niet terug kunnen keren naar hun land van herkomst, komt in zicht. De vluchtelingen die niet terug kunnen, komen uit landen als Somalie, Zuid Sudan, Centrale Republiek Congo of Eritrea, landen die onveilig zijn door oorlog of waar vluchtelingen voor hun leven vrezen bij terugkeer.

We Are Here is een groep van ongeveer 200 afgewezen asielzoekers die sinds september 2012 vechten voor erkenning en oplossing van het probleem dat zij in Nederland op straat moeten overleven terwijl ze niet weg kunnen en daarom aanspraak maken op opvang en asiel.

- - - e n g l i s h - - -

Pressrelease 7-10-2014

CITY OF AMSTERDAM DID NOT KEEP ITS PROMISE TO MAKE A CAREFUL ASSESSMENT ABOUT SHELTER FOR REFUGEES

Refugees of We Are Here challenge the legality of the decision not to provide shelter

The appeal court case coming thursday oct 9th at the Gerechtshof in Amsterdam at 14:00 h deals with the question if the refugees of We Are Here have the right to shelter.

Lawyer Pim Fisher argues that the city has not followed its promises to give shelter to vulnerable and sick refugees. At the kort geding of june 13th 2014 about the lawfullness of the eviction of the Havenstraat, the city gave the impression that a careful assessment would take place wether of not a refugee would be eligible for continued shelter. These promises of the city put weight to the decision of the judge to consent in the eviction of the Havenstraat.

But in reality none of the refugees got shelter. All requests to continue shelter have been decided negatively, even in the case of refugees who were indicated as sick by the GGD. In no way a careful balancing of interests has taken place. The question is now how the city of Amsterdam will show that it has acted carefully, while putting all refugees in the street.

In this appeal two other cases play an important role:

1. Coming november 5th the Centrale Raad van Beroep (CRvB = Specific High Court) will judge wether the mayor and his officials have acted in accordance to the law to stop the shelter of the Havenstraat without offering other shelter. Can the mayor decide about this on his own, without following the rules of the Law Maatschappelijke Opvang (Law Social Care)?

2. Coming november 10th the judgement of the European Committee of Social Rights (ECSR) will become official. There are strong reasons to believe that the ECSR will rule that, according to international law, people have the right to shelter, food and sanitary facilities, independent of their legal status. Even though a majority in Parliament stated that the judgement of the ECSR should be followed, Secretary of State Teeven allready said he is not willing to apply this ruling from Strassburg. He did suggest that the cities are free to provide shelter in the context of the WMO (Law Social Care).

These cases show that change is coming. Shelter for undocumented refugees who can not return to their country of origin is on its way.Refugees who can not return, originate from countries like Somalia, South Sudan, Central Republic of Congo or Eritrea, countries that are unsafe because of war or where refugees fear for their lives when they return.

We Are Here is a group of about 200 undocumented asylumseekers who fight since september 2012 for the recognition of and the solution for the problem that they have to survive in the Netherlands on the street while they can not return. Because of this problem they claim shelter and asylum.

wij zijn hier
wij zijn hier fb


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech