(ex-)kraker WildeWesten doet aangifte van smaad en laster tegen Leen Schaap.

Nieuws, gepost door: nn op 15/05/2014 05:11:14

Wanneer: 15/05/2014 - 21:54

Een dezer dagen zal nog een echt persbericht verspreid worden, nu al exclusief op indymedia de aangifte die een voormalig kraker van het sociaal centrum het WildeWesten op de Bilderdijkstraat in Amsterdam heeft gedaan tegen commandant openbare orde en politie commissaris Leen Schaap.

Arrondissementsparket Amsterdam
Aan de hoofdofficier van justitie
De edelachtbare heer mr. G.Th. Hofstee
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam

15 mei 2014
Betreft: aangifte tegen politieambtenaar Leen Schaap

Edelachtbare heer,

Hierdoor doe ik, XXX XXXXX, geboren XXXX te Amsterdam, aangifte tegen de heer Leen Schaap, commissaris en algemeen commandant openbare orde bij de politie Amsterdam, van smaad en laster.

In een interview in het Parool van 15 mei 2014 met de titel ‘Kraker is leuke tegenstander’ is het volgende als uitlating van de heer Schaap voornoemd gepubliceerd: ‘Toen in 2007 boobytraps werden aangetroffen in kraakpanden in de Kerkstraat en de Bilderdijkstraat, trad Schaap daar in de media fors mee naar buiten. “Dat vond ik echt een brug te ver gaan. Ik wilde voorkomen dat we in een geweldsspiraal terecht zouden komen.”’

De heer Schaap refereert aan de ontruiming van het gekraakte sociaal centrum het WildeWesten, gelegen aan de Bilderdijkstraat te Amsterdam op 13 maart 2007 en impliceert dat de bewoners althans krakers voor het plaatsen van de beweerde boobytrap verantwoordelijk zijn. Ik woonde destijds in dit pand. Gedurende de gehele twee jaar dat dit perceel gekraakt was ben ik voortdurend, uitgebreid en herkenbaar het gezicht geweest van dit sociaal centrum, in de media als perswoordvoerder en als vast contactpersoon van de lokale politie. Ook voorafgaand aan de ontruiming is dit perceel, en daarmee mijn persoon, in het nieuws is gekomen. Ik betwist dat ik, of een van de bewoners of enige sympathisant c.q. bezoeker en/of andere kraker een boobytrap in onze woning heeft aangelegd. Ik merk op dat ik, noch enige andere hiervoor bedoelde persoon, als verdachte in verband daarmee ben gehoord, laat staan dat enige strafrechtelijke vervolging in verband hiermee heeft plaatsgevonden.
Terzijde merk ik op dat de toenmalige krakers van de Kerkstraat de beschuldigingen jegens hen na het uiten daarvan hebben tegengesproken, zowel in de media als tegenover de gemeenteraad. Ook zij zijn, zover ik weet, nooit voor dit feit gehoord of vervolgd.
Sinds 22 maart 2007 heeft de heer Schaap en op aangeven van hem anderen, waaronder de toenmalig burgemeester van Amsterdam de heer Cohen, bij herhaling de voornoemde beschuldiging richting mij en mijn medebewoners en gebruikers van het WildeWesten als vaststaand feit gepresenteerd in de media en in het politieke en maatschappelijk debat. Zoals de heer Schaap al aangeeft in het bovengenoemde interview, is hij de bron van deze beschuldiging.
Reeds direct nadat deze beschuldiging door de heer Schaap voor het eerst werd geuit heb ik via de media laten weten de laatste persoon te zijn geweest die het pand voor de ontruiming heeft verlaten en heb ik de beschuldigingen weerlegd. In juni en november 2007, toen deze beschuldiging wederom als feit werd gepresenteerd en besproken werd in de raadscommissie Openbare orde en veiligheid van de gemeente Amsterdam, heb ik aldaar de beschuldiging wederom weerlegd en mij, in persoon, met mijn paspoort, aldaar publiekelijk aangeboden bij de aanwezige driehoek en de heer Schaap voor een strafrechtelijke vervolging. Ik ben tot op de dag van vandaag niet gehoord door politie, noch als verdachte, noch als getuige. Ditzelfde geldt voor alle andere, bij de politie bekende betrokkenen bij het WildeWesten. Zelfs mijn vader heeft de heer Schaap in een brief, persoonlijk en via de media, gevraagd om, als er enig bewijs voor deze beschuldiging was, mij te horen en indien nodig te vervolgen voor dit feit dat naar men mag aannemen de hoogste prioriteit zou hebben voor de politie. Die stand van zaken duidt erop dat in het geheel geen opsporingsonderzoek aan de bewering over een boobytrap ten grondslag ligt.
Het kwalijkst is mijns inziens dat de beschuldiging inzake boobytraps veelvuldig voortkomt in de motivering van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel Kraken en leegstand. Zij wordt zelfs genoemd in de memorie van toelichting op de Wet Kraken en leegstand: ‘De politie wordt bij ontruimingen van kraakpanden in toenemende mate geconfronteerd met gewelddadige tegenwerking en gevaarzetting, bijvoorbeeld in de vorm van barricades en boobytraps. In die tegenstand kampen politie en justitie met een tendens van verharding, zoals onder meer is gebleken uit navraag bij de politie en het Openbaar Ministerie in Amsterdam’ (vgl. Kamerstukken II 2007–08, 31 560, nr. 3, pag. 7).
De heer Schaap heeft de beschuldiging, in persoon, opnieuw geuit tijdens de hoorzittingen van de commissie van de Tweede Kamer voorafgaand aan de invoering van het kraakverbod. Nadien, in het Parool van 23 juni 2012, heeft hij opgemerkt dat deze getuigenis over boobytraps ‘de invoering van dat kraakverbod niet vertraagd (zal) hebben.’ De lasterlijke en smadelijke uitingen zijn dus van directe invloed geweest op de invoering van een mijns inziens controversieel wetsartikel dat vele duizenden Nederlanders van hun woonbescherming heeft beroofd en de maatschappelijke bestrijding van de leegstand in Nederland ernstige schade heeft toegebracht.

Aangezien de heer Schaap geenszins voornemens lijkt het uiten van deze beschuldiging, die mij voortdurend en persoonlijk in mijn goede naam en eer aanrandt, te staken, doe ik dientengevolge bij deze aangifte van smaad en laster tegen hem.

Ik wacht uw reactie af.

Hoogachtend,

Tags: leen schaap kraken boobytrap wilde westen kraakverbod


Wie: 
nn

wat achtergrond links uit de oude doos;
verklaring wildewesten na de ontruiming van de begane grond; https://www.indymedia.nl/nl/2007/03/43288.shtml
verklaring kerkstraat na ontruiming; https://www.indymedia.nl/nl/2007/11/48163.shtml
verklaring wildewesten na geweld en laster van de ME ontruiming 1e verdieping;
tijdlijn verdonk-spandoek oorlog waar het wildewesten ook een aantal voordeuren bij kwijtraakte; https://www.indymedia.nl/nl/2005/11/31569.shtml


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
nn

Kraker doet aangifte tegen politieagent wegens verhaal over boobytraps

Amsterdam, 17 mei 2014 – De Amsterdamse politiecommissaris en algemeen commandant openbare-ordeoptredens Leen Schaap beweert al jaren ten onrechte dat in Amsterdamse kraakpanden boobytraps zijn aangetroffen om politieagenten ernstig mee te verwonden. Met dat verhaal moet Schaap stoppen, vindt de Amsterdamse (ex-)kraker die vandaag aangifte tegen Schaap heeft gedaan wegens smaad en laster.

Volgens Schaap zijn er in 2007 in twee Amsterdamse kraakpanden opzettelijk boobytraps door de krakers geplaatst, waardoor bij een ontruiming politieambtenaren in de val zouden lopen en ernstig gewond zouden raken. De kraker, een oud-bewoner van een van de panden waarop de beschuldiging ziet, een pand aan de Bilderdijkstraat, zegt:
“Het is een volstrekt ongefundeerde bewering, al van eerste moment helder weerlegd door de betrokken krakers, door Schaap in de wereld gebracht en keer op keer herhaald. Hij heeft het daarmee voor elkaar gekregen dat het verhaal als vaststaand feit een eigen leven is gaan leiden. Zo is het boobytrapverhaal gebruikt bij de invoering van het kraakverbod in 2010. Daarmee werd de Kamer, ondermeer door Schaap, voorgespiegeld dat de kraakwereld zo gewelddadig en redeloos was geworden, dat daartegen harde wettelijke maatregelen nodig waren. Er is echter nooit ook maar één kraker wegens deze zogenaamde boobytraps veroordeeld, niemand formeel in beschuldiging gesteld, er is zelf nooit maar één kraker hierover door de politie gehoord als verdachte noch als getuige. Op deze wijze heeft Schaap de media en politiek met onjuiste informatie bespeeld en de kraakbeweging in een zeer kwaad daglicht geplaatst.”

De kraker doet eerst nu aangifte omdat Schaap het verhaal deze week opnieuw in de media herhaalde. Dat deed Schaap in het kader van de presentatie van het boek “De kraker, de agent, de jurist en de stad”, een graphic novel over kraken in Amsterdam in de laatste jaren. De kraker:
“Ik ben het meer dan zat om steeds maar weer te moeten horen dat mijn oud-huisgenoten en ik deze strafbare feiten hebben begaan terwijl er nooit enige sprake is geweest van ook maar een poging tot een behoorlijke rechtsgang, ondanks dat ik mijzelf daartoe bij herhaling heb aangeboden. Maar de politie wist natuurlijk van het begin dat een vervolging nooit zou slagen: er is namelijk niks. Alleen maar een zeer kwalijk broodje-aapverhaal dat echter wel doelbewust gebruikt is als een politiek wapen om de strijd tegen leegstand en woningnood de nek om te draaien.”Wie: 
nn

Een losse vertaling van "boobytrap":
booby - naargeestig debiel
trap - val
Zo De Schaap beweert dat er een val voor de naargeestig debielen van de m.e. gezet wordt?
Is dit smadelijk of juist erlijk over zijn eigen man-schaap-en?
Erbij, is het een commentair aan de circus preformers v/d popo die effective barricades niet doorkomen kunnen?
Mischien ware het beter waneer politie niet alleen eindelijk lessen in de wet en ook hun taakomschrijvingen krijgen, maar ook hun oefentijden voor het circus hen wat leert behalve dat zij gedachtenloze opgefokt op onschuldige mensen inslaan moeten om de systeem te verdeidigen tegen de beheerst bevolking dat hun ongenoegen uitspreken willen.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech