Ontruiming H'lem Antillenweg

Nieuws, gepost door: Kraakgroep Haarlem op 12/05/2014 05:02:05

Wanneer: 12/05/2014 - 13:33

HAARLEM - Op 11 mei heeft Kraakgroep Haarlem meerdere gebouwen aan de Antillenweg in Schalkwijk betrokken. Het gaat om 9 aaneengesloten woningen op het Belcanto terrein.

Kraken
Op 11 mei heeft Kraakgroep Haarlem meerdere gebouwen aan de Antillenweg in Schalkwijk betrokken. Het gaat om 9 aaneengesloten woningen op het Belcanto terrein. Alle woningen staan al geruime tijd leeg in afwachting van sloop en ontwikkeling. Het Belcanto project is door de woningcorporaties Elan wonen, Pré wonen en Ymere in april 2013 voor onbepaalde tijd stilgelegd omdat ze door de crisis niet voldoende liquiditeit hebben om het project te bekostigen.

De actie
Kraakgroep Haarlem acht het onaanvaardbaar dat sociale woningbouwcorporaties prima te bewonen woningen voor jaren leeg laten staan terwijl de wachtlijsten voor de sociale woningbouw alleen maar langer worden. Met deze actie werd getracht een einde maken aan de leegstand. De huidige sociale woningvoorraad wordt ingeperkt door grote ambitieuze projecten met voornamelijk huurwoningen in de vrije sector en dure koopwoningen.

Ontruiming
De politie ter plaatse wou gelijk de ontruiming inzetten. De krakers hebben een gesprek kunnen afdwingen waarna de ontruiming vreedzaam is verlopen. De reden dat er tot ontruiming is over gegaan, was omdat er sprake zou zijn van een “hetekraak situatie”, dit was gezien de omstandigheden onmogelijk. De OvJ heeft de opdracht gegeven om het pand te gaan ontruimen, omdat er volgens hem nog geen sprake kon zijn van huisvrede. Over dit feit lopen er nog meerdere zaken o.a. in hoger beroep. Volgens de kraakgroep was er wel al huisvrede gesticht en is deze verbroken door de politie door de ontruiming in te zetten. Hierdoor blijven de 9 woningen aan de Antillenweg reeds onbewoond.

Opknappen
De politie heeft verklaard dat de woningen worden opgeknapt. De politie hanteert hier blijkbaar een andere definitie van het “opknappen” dan gebruikelijk is: De 9 woningen waren duidelijk al geruime tijd niet meer bewoond. De deuren en ramen waren dichtgeplankt en een deel van de woningen was al deels uitgesloopt. De politie heeft de woningcorporaties nog een handje geholpen met de sloopwerkzaamheden door o.a. ramen stuk te slaan.

Arrestanten
Tijdens de ontruiming zijn er ruim 20 personen gearresteerd. De eersten zijn vrijgelaten en hebben een boete ontvangen voor het niet tonen van hun identiteitskaart. De volgenden zijn vrijgelaten met een dagvaarding op zak voor het vermeende kraken en vernieling. Momenteel zitten er nog 13 personen vast.

Politie
Politie Haarlem was duidelijk niet ingericht op de grote groep. De arrestanten zijn ruim 6 uur opgehouden op het politiebureau van Haarlem, ze werden vastgehouden in de autowasruimte en de paardenstal. Tevens was het een grote chaos op het politiebureau, ze wisten niet wie ze precies voor hun hadden en welk arrestantennummer ze de personen hadden gegeven. Tijdens de grote wisseltruc van paardenstal terug de autowasruimte in, zijn ze tevens een arrestant kwijt geraakt. Later op de avond kwam de advocaat van de krakers ter plaatse, deze moest met de groep communiceren in de autowasruimte, wel was voor haar nog een vies tafeltje en een stoeltje van stal gehaald. Tijdens het gesprek met de advocaat liepen de politieagenten de ruimte binnen en werden mensen opgehaald voor verhoor. Na ruim 6 uur in de autowasruimte en paardenstal te hebben gezeten zijn er een aantal arrestanten verhoord en kregen zij eindelijk wat te eten, dit betrof bevroren broodjes.Wie: 
Kraakgroep Haarlem

Update arrestanten

Er zijn 8 mensen inverzekering gesteld.Wie: 
AG

Momenteel zijn er 10 mensen in verzekering gesteld. De andere 3 personen zijn nog onbekend, maar de advocaat is te plaatsen!
Verdere info volgt.Wie: 
AG

Inmiddels is er 1 persoon vrijgelaten uit Hoofddorp!!!
De mensen zitten vast in Hoofddorp en Velsen.Wie: 
AG

Van de 3 mensen in Velsen zijn er momenteel 2 man vrij.
In Hoofddorp zijn er 5 mensen nu vrijgelaten.

Nog 5 mensen te gaan.

Advocaat is nog steeds druk bezig op het bureau in Hoofddorp!Wie: 
nn

Er zijn weer arrestanten vrijgelaten! Momenteel zitten er nog 3 NN-ers vast.

Langzamerhand wordt duidelijk dat de smeris er niet alleen een zooitje van gemaak heeft: Tekort aan cellen, mensen in de wasstraat opsluiten en een ontsnapping van een van de arestanten uit het politiebureau (Haha, sukkels!)

Ook heeft de politie weer eens zijn echte gezicht getoont: Arrestanten die geen Nederlands spraken mochten geen contact hebben met een advocaat. Een van de arrestanten heeft aan de haar nog een gebroken duim overgehouden. Een arrestant met suikerziekte mocht zijn medicatie niet (terwijl die gewoon in zijn tas zitten) en werd daardoor onwel. Beide werden genegeerd totdat de arrestante met de gebroken duim stennis begon te trappen en schreeuwde: "My friend is dying in there! Help us!" omdat ze hem vanuit haar cel hoorde kotsen. Iemand op bureau Hoofddorp was blijkbaar nog enigszins fris onder het petje want beide zijn uiteindelijk naar het ziekenhuis vervoerd waar ze geholpen zijn.Wie: 
AG

Morgenavond: Lawaaidemo NN-ers ontruming Antillenweg
18.30 Bushalte Graan voor Visch bij smerisbureau hoofddorp.

Bij de ontruiming van het versbewoonde pand aan de antillenweg zijn er 25 mensen opgepakt. Momenteel zitten nog 3 NN-ers vast op bureau Hoofddorp. Morgen (13 mei) houden we om 18.30 een lawaaidemo. We verzamelen bij de zuidtangent bushalte "Graan voor Visch". Wees op tijd en neem je toeters, trommels en ander lawaaigereedschap mee!Wie: 
nn

Zie ook 'Lawaaidemo in Hooddorp', https://www.indymedia.nl/node/22830 .Wie: 
Kraakgroep Haarlem

IN ENGLISH

HAARLEM - On the 11th of May Kraapgroep Haarlem occupied multiple buildings on the Antillenweg in Schalkwijk. It involves nine consecutive appartments on the Belcanto site.
 
Squatting
On the 11th of May Kraapgroep Haarlem occupied multiple buildings on the Antillenweg in Schalkwijk. It involves nine consecutive appartments on the Belcanto site. All homes are empty for some time awaiting demolition and redevelopment. The Belcanto project has been shut down indefinitely by the housing associations Elan, Pre living and Ymere in April 2013 because they do not have sufficient liquidity to fund the project. Due to the crisis
 
The action
Kraakgroep Haarlem considers it unacceptable that social housing associations to leave fine homes for years vacant. This while the waiting lists for social housing only get longer. This action was tried to end the prolonged vacancy to an end. The current social housing is constrained by large ambitious projects primarily rental housing in the private sector.
 
Eviction
The local police wanted to evict with a lot of violence and on their own initiatif. The squatters have demanted a conversation in which they said that the police couldn't evict, and that the eviction should first be assessed by a court. However, this was ignored by the police who were present, and yet it decided to go on with the eviction. The squatters decided not to use violence and the evacuation went on in a peaceful atmosphere. The reason the eviction proceeded, was because the police stated that the squatters where "caught in the act", this was impossible, considering the circumstances. The public prosecutor has asked to put on the eviction of the premises, because there could be no question of domestic house peace. About this fact there are still several court cases about when you have created house peace, also on appeal. According to the squatting group there was already house peace established and is broken by the police due to the eviction. With the result that the houses on the Antillenweg are currently uninhabited are remain so in the future.
 
Renovation
The police stated that the homes are renovated. This is impossible, given the state of the houses, and that will be vacant until they start demolition The police uses here also apparently a different definition of "renovation" than usual: The 9 properties were clearly not occupied for quite some time. The doors and windows were boarded up with wooden planks and some of the houses had already been partially demolished. The police has given the housing associations a helping hand with the demolition by breaking the windows and make the houses less liveable.
 
Arrestees
During the evacuation, there are more than 20 people arrested for counteracting the vacancy and occupying the houses.
 
Police
The actions of the police can be called at least extrajudicial. That the eviction is not examined by the court and violating the rights of residence and the domestic house peace of the new residents. Clearly the police in Haarlem was not equipped for the large group. The arrestees were held up for more than 6 hours at the police station of Haarlem, they were detained in the car wash and horse stable. According one of the squatters, "We were brought up in a building site where soon a table and a chair were put up to interrogate the arrestees shortly. It was also a big mess at the police station, they did not know who they had in front of them and which arrestend number they had given them. During the great switch between the stable and the car wash, they also lost a prisoner." Later in the evening, the lawyer for the squatters arrived at the scene, she was talking with the group in the car wash, the police put up for her a dirty table and a chair. Esther shortly after her release: "It was dirty, untidy and slightly eastern bloc feel, she says laughing, another experience richer". "During the conversation with the lawyer, the police walked into the room and people were picked up for questioning, there was not really room for a bit of privicy". After having spent over 6 hours in the car wash and horse stable, there are a number of detainees interrogated and they finally got some food, that were frozen sandwiches.Wie: 
Kraakgroep Haarlem

Morgen 15 mei zullen we een tweede lawaaidemonstratie houden als de drie nn-ers nog vast zitten.

De drie nn-arrestanten van afgelopen zondag zitten nog steeds vast. Indien ze vanavond niet vrij komen zullen ze morgen voorgeleid worden bij de rechter-commissaris.

We zullen voor verzamelen bij de bushalte van de Zuidtangent halte "graan voor Visch" om 19:00 in Hoofddorp.

We zullen hieronder aangeven als de arrestanten worden vrijgelaten. En de lawaaidemonstratie niet doorgaat.

Strijdbare groet en kraken gaat door!

Kraakgroep HaarlemWie: 
Kraakgroep Haarlem

Alle arrestanten zijn vrij! De laatste drie nn-ers zijn anoniem gedagvaard.

De lawaai demo gaat dus NIET door!

Strijdbare groeten en kraken gaat door!Wie: 
ouwesiem

'Je idealen gooi je niet zomaar overboord'

'Kraken is niet iets wat je je hele leven blijft doen'

Haarlem ,,Ik zou gewoon een huis kunnen huren, want ik heb werk. Maar zoals een
vriend van mij altijd zegt: Het is gewoon kloten om idealen te hebben, het maakt het
leven er niet makkelijker op. En zo is het ook, want je gooit je idealen niet zomaar
overboord. Maar het is niet iets wat je je hele leven blijft doen. Op een gegeven
moment koop of huur je wel iets'', vertelt kraker Peter. Peter is lid van Kraakgroep
Haarlem en was betrokken bij de actie van afgelopen zondag.

,,Het is iets wat je gelooft. Natuurlijk zijn wij ons bewust van het gezeik wat we
ermee krijgen. Niemand van ons vindt het leuk om opgepakt te worden. Ik probeer er
altijd een feestje van te maken, maar iedereen is natuurlijk blijer als hij weer op
vrije voeten is.''

Initiatief Het is een tijdje rustig geweest rond kraken in Haarlem. Volgens Peter
gaan dit soort dingen altijd in golven. ,,Het is nu rustig. Het is ook een losse
verzameling mensen die samenwerkt. Als er even niemand initiatief toont kan het ook
rustig blijven. We hebben wel heel veel nieuwe mensen die zich bij ons aan willen
sluiten. Maar de meesten worden afgeschrikt door mogelijke vervolging. Maar het
kraken gaat door. Maar dat gaat met één pand per keer. Als je de wereld wilt
veranderen, moet je dat stapje voor stapje doen. ''

Volgens Peter is de reden dat veel panden leegstaan onwil of desinteresse. ,,Door
het te kraken laten wij zien dat wij de intentie hebben om daar te willen wonen. Als
wij er al zitten moeten de eigenaren wel praten. Als je bijvoorbeeld naar Schalkwijk
kijkt, staat er zo belachelijk veel leeg. Wij willen die misstanden aankaarten. Maar
naast dat het romantisch en idealistisch is, is het ook gewoon praktisch. Wij zoeken
een plek om te wonen.''

Avontuur Peter geeft aan dat het wonen in kraakpanden wel onregelmatiger is
geworden. ,,Ik heb vaak meerdere jaren op een plek gewoond, waar ik gewoon gas,
water en licht betaalde. Nu is het wel wat onzekerder.'' Maar Peter houdt wel van
het avontuur. ,,Het is mooi om van niets iets te maken. Ik vind ook dat het iets
goeds is. Land, stad en huizen, daar heeft iedereen wat over te zeggen. Eigenaren
hebben vaak geen idee wat het pand voor waarde voor de stad heeft, zolang hun
portemonnee maar wordt gespekt. Dat vind ik misschien niet eens zo erg, maar de stad
is ook wel van ons.''

Haarlems Dagblad . . . .15-05-2014

Dubbel onbegrip na krakersactie

Over twee weken betrekken tijdelijke huurders woningen aan Antillenweg

door Nina van Oostrum

Haarlem - De woningen aan de Antillenweg, die krakers afgelopen zondag probeerden te
kraken, was Elan Wonen al van plan om op te knappen. De krakers wilden in de negen
woningen trekken omdat ze al geruime tijd leegstaan. De plannen voor nieuwbouw
liggen door geldnood al langer dan een jaar stil.

Met de actie wilden de krakers duidelijk maken dat er tot de sloop nog prima mensen
kunnen wonen. Blijkbaar was Elan ook al op dit idee gekomen en over twee weken
zullen tijdelijke huurders de woningen betrekken. De kraakactie was volgens Elan dus
nergens voor nodig. ,,De actie heeft ons een berg overlast bezorgd en financiële
schade. Wij hebben aangifte gedaan tegen de krakers. Ik kan hier heel boos om
worden'', zegt Ernst Damen, manager vastgoed van Elan Wonen.

,,Wij moeten ook toegeven dat de panden al te lang leegstaan. Maar de krakers hadden
maar hoeven bellen om te weten te komen dat wij al wilden gaan opknappen. Door de
actie moeten wij het betrekken van de woningen nu één of twee weken uitstellen.''

Kraakgroep Haarlem had deze reactie wel verwacht. ,,Maar het is te gek dat er weer
mensen in komen'', zegt Peter van Kraakgroep Haarlem. ,,Het is jammer dat het zo
gegaan is. We wisten het niet. Wij hebben hierover contact gehad, maar er werd niet
meer gereageerd. Wij maken vaak mee dat eigenaren, om gezichtsverlies te voorkomen,
dingen verzinnen. Je moet nog maar afwachten of het echt gebeurt. Ik vind het
onwaarschijnlijk. Ik hoop echt dat Elan zich eraan gaat houden. Tot nu toe is er
niks aan gedaan, want de woningen zaten nog dichtgetimmerd. Wij hebben ook geen
extra schade aan de woningen aangebracht. Wij hebben alleen maar schroefgaten
gemaakt, de rest van de schade is aangebracht door de agenten bij de ontruiming. Wij
slopen geen panden, het is namelijk de bedoeling dat wij er zelf in gaan wonen.''

Er zitten nog drie krakers vast na de arrestaties van afgelopen zondag.

Regio 4: 'Je idealen gooi je niet zomaar overboord

Haarlems Dagblad . . . 15-05-2014Wie: 
nn

Fajna strona, nawet ciekawy wpis, dodam se do ulubionych niech strace :)Wie: 
ouwesiem

'Agenten waren aan het prutsen'

Arrestant ontsnapt na kraakactie uit politiebureau

door Nina van Oostrum

Haarlem - Het ziekenhuisbezoek van de twee krakers was niet het enige wat misging
bij de arrestaties na de krakersactie afgelopen zondag aan de Antillenweg. Van de 25
arrestanten die naar het politiebureau werden gebracht wist er eentje te ontsnappen.
Ook moesten de krakers uit pure noodzaak verblijven in de wasstraat en paardenstal
van het bureau. ,,Wij moesten improviseren, omdat het een behoorlijke groep was. Dit
gebeurt niet vaker zo'', zegt de politie. Volgens Peter van Kraakgroep Haarlem is
dit niet het geval.

,,Het gebeurt elke keer. Ze proberen te snel iets af te handelen, wat niet nodig is.
Ze waren gewoon aan het prutsen. Ze hebben geen geweld gebruikt, maar dat was niet
omdat de politie daar niet op aanstuurde. De agenten kwamen agressief binnen. Wij
gaven aan rustig te willen praten. Eerst wilden zij dit niet, maar uiteindelijk is
het toch gelukt.''

,,De arrestatie is daardoor een half uur uitgesteld. Een deel heeft vrijwillig
meegewerkt, een ander heeft zich ingebarricadeerd. Die zijn er door de politie
uitgesleept. Bij elkaar heeft het zo'n twee uur geduurd voordat alle krakers op de
Koudenhorn waren.''

Hoe een arrestant daar heeft kunnen ontsnappen weet de politie niet. ,,Het was nogal
chaotisch'', zegt de woordvoerster. Volgens Peter kan de politie een voorbeeld nemen
aan de afhandeling van de politie in Amsterdam. ,,Daar gaat het veel beter.''

Inmiddels zijn alle arrestanten weer op vrije voeten.

Haarlems Dagblad . . . . . 16-05-2014

Krakers ziekenhuis in na arrestatie

door Nina van Oostrum

Haarlem - Twee krakers belandden zondag in het ziekenhuis na de arrestaties aan de
Antillenweg. Een jongen met suikerziekte kreeg een hypo, nadat hij zijn medicijnen
niet tijdig door de politie kreeg aangereikt. Een meisje brak haar hand, maar werd
ook niet onmiddellijk geholpen. De krakers maken zich boos over de afhandeling van
de politie. ,,Ze hebben te lang geweigerd'', zegt kraker Peter. Pas nadat het meisje
in de cel stennis schopte over de pijn in haar hand en de brakende jongen in de
aangrenzende cel, kwam de politie in actie. De twee krakers werden snel naar het
ziekenhuis vervoerd. Bij de politie is niet duidelijk wat er precies gebeurd is.
,,Wij hebben protocollen over medicijngebruik'', zegt een woordvoerster van de
politie.

Regionaal 8: 'Agenten waren aan het prutsen'

Haarlems Dagblad . . . . . 16-05-2014


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech