Update Soli-Tour 5 mei

Nieuws, gepost door: Solitours / No Borders op 04/05/2013 05:02:51

Wanneer: 03/05/2013 - 23:56

De oproep: http://no-border.nl/events/lawaai-estafette-langs-drie-detentiecentra-ne...

ENGLISH BELOW

The call out: http://no-border.nl/events/lawaai-estafette-langs-drie-detentiecentra-ne...

5 mei lawaaien en zwaaien bij grensgevangenissen

Aanstaande zondag is het zo ver, we zullen ons solidair tonen met de mensen die vast zitten in vreemdelingendetentie. Daar zitten ze, niet omdat ze iets hebben misdaan maar slechts omdat ze niet de juiste papieren hebben. De solidariteits-tour zal langs drie detentiecentra gaan. Eerst langs detentiecentrum Schiphol, dan het detentiecentrum in Alphen aan den Rijn en als laatste het detentiecentrum in bij Rotterdam Airport. Hier onder de laatste updates.

Aanmeldingen en extra info:

De aanmeldingen lopen op het moment storm, ook de vluchtelingen van het Vluchthuis in Den Haag en de Vluchtkerk in Amterdam gaan mee het is dan ook belangrijk dat het protest niet uit de hand loopt. Hun veiligheid staat voorop! Wil je nog mee, er zijn nog een aantal plekken vrij dus geef je snel op.

Opstapplek:

De opstap plek in Amsterdam is bij station Amstel aan de achterkant. Zorg dat je op tijd bent want het word een lange dag met een druk programma dus tijd om te wachten is er niet. Er zal in de bus om een donatie worden gevraagd om zo een gedeelte van de kosten te dekken.

Voor wie niet de hele tour mee gaat, maar naar één van de demonstraties wil komen, hier de geschatte tijden van aanvang:
-12 uur DC/UC Schiphol West
-13.30 uur DC Alphen a/d Rijn
-15.45 uur DC/UC Rotterdam Airport
Adressen zijn te vinden op:
http://vrijheidvanbeweging.nl/fortnederland/lijst.html

De tour eindigt naar verwachting om 17.30 uur. Mensen die vanuit Rotterdam de trein willen nemen richting Utrecht, brengen we naar Station Rotterdam Alexander. We zijn terug in Amsterdam rond 19 uur.

Volg het protest:
Kan je niet mee maar wil je de tour toch volgen, dat kan: De tour is te volgen via Twitter, zie https://twitter.com/solitours

Arrestantengroep en advocaten:

De solidariteits-tour is niet aangemeld. Toch gaan we er niet van uit, maar mochten er toch mensen worden opgepakt staat er een Arrestantengroep (AG) paraat en advocaten paraat. Hier onder vindt je je rechten en
inforamtie van de AG:

Als je wordt opgepakt, vraag dan om deze advocaat en blijf ook om haar of hem vragen, ook al probeert de politie je wijs te maken dat deze advocaat het te druk heeft of dat ze diegene niet kan bereiken. Leg geen verklaring af. Je hebt het recht om te zwijgen, neem dit recht dan ook! Want alles wat je zegt over jezelf of andere mensen kan tegen jou of tegen anderen gebruikt worden.

Als je wordt gearresteerd voor een overtreding, bijvoorbeeld het betreden van verboden terrein, heb je niet het recht een advocaat te zien, met geluk kan je telefonisch met hem of haar spreken. Indien je je identiteit
bekend maakt moet de politie je na 6 uur laten gaan (de uren tussen 12 uur 's nachts en 9 uur 's ochtends tellen niet mee, houd daar rekening mee), als je anoniem blijft (je krijgt dan een NN-nummer) kan je nog eens 6 uur worden vastgehouden.

Als je voor een misdrijf wordt gearresteerd heb je dus wel het recht je advocaat te spreken, voor het eerste verhoor. Voor sommige misdrijven kan je als je je bekend maakt maximaal 6 uur worden vastgehouden (bv. niet
opvolgen van een ambtelijk bevel), voor andere misdrijven kan je in verzekering worden gesteld (bv. verzet bij arrestatie, vernieling). De inverzekeringstelling duurt maximaal 3 dagen. NN-ers kunnen altijd in verzekering worden gesteld. Na die drie dagen moet je worden vrijgelaten of voorgeleid worden aan de rechter-commissaris, die beoordeelt of je nog langer vastgehouden mag worden.

Soms worden mensen die anoniem blijven op het moment dat ze uit strafrechtelijke bewaring komen, gedreigd met vreemdelingenbewaring, omdat de politie hun identiteit en nationaliteit niet kent. Voor dat geval, en voor mensen zonder papieren, hebben we een vreemdelingenrechtadvocaat gevraagd stand-by te staan.

!! Bedenk altijd voordat je naar een actie gaat of er dingen zijn die voor je geregeld moeten worden in het geval je wordt opgepakt. Als je werk moet worden afgebeld of je kat eten gegeven moet worden, zorg er dan voor dat er iemand is die dit kan doen en die het nummer heeft van de arrestantengroep. Als je besluit anoniem te blijven, zorg er dan ook voor dat er iemand is die weet waar je papieren zijn voor het geval je op een later moment besluit je identiteit wel kenbaar te willen maken. Als je medicijnen gebruikt, neem deze dan mee.

Mocht je op dit moment vragen hebben, dan kan je altijd contact opnemen met de arrestantengroep: 06-42413496

De advocaten die voor deze actie klaar staan, zijn:

Strafrechtadvocaat voor demo Schiphol:
Jeroen Soeteman (Jebbink Soeteman advocaten Amsterdam)

Strafrechtadvocaat voor demo's Alphen a/d Rijn and Rotterdam:
Ineke van der Brûle (Prinsegracht 53 advocaten, Den Haag)

vreemdelingenrechtadvocaten: Willem Blaauw (Blaauw Advocaten Haarlem)

Tot zondag! Solidariteit met de mensen zonder papieren. Geen mens is illegaal!

*ENGLISH*

This coming Sunday, we’ll show solidarity with the people that are locked up in immigration detention centers. They are locked up, not because they have committed a crime, but solely because they do not posess the right papers. The solidarity-tour will pass by three detention centres. The first stop will be the detentioncentre Amsterdam Shiphol, then we stop the detentioncentre Alphen aan den Rijn and we’ll finish at detetioncentre Rotterdam Aitport.

Below the latest updates:

Signups and extra info:

At this moment seats in the bus are filling up fast, and the refugees of the Vluchthuis in The Hague and the Vluchtkerk in Amsterdam are joining as well so it's very important that the protest doesn't GET out of hand.
Their safety is a main priority! There are still a few seats available, so if you want to join, be quick!

Pick-up spots:

The pick-up spot for Amsterdam is at the backside of Amstel station. Be sure to be on time because it’s going to be a long day with a full program so there’s no time to wait. There will be asked for a donation on the bus to cover a part of the costs.

For those who can't join the whole tour but would like to go to one of the demonstrations, hereby an approximation of the starting times:
-12 uur DC/UC Schiphol West
-13.30 uur DC Alphen a/d Rijn
-15.45 uur DC/UC Rotterdam Airport
Adresses can be found here:
http://vrijheidvanbeweging.nl/fortnederland/lijst.html

The tour will end around 17:30. If you want to take the train from Rotterdam to Utrecht, the bus will take you to Station Rotterdam Alexander. We'll arrive back at Amsterdam Amstel around 19:00.

Follow the protest: You can also follow the tour through Twitter, check https://twitter.com/solitours

Legal Team and lawyers:

The tour has not been announced to the authorities. We don’t expect that it’s going to happen, but if people do get arrested, there is a Legal Team and lawers on standby. Below you'll find information about your
rights in case you're arrested and who the lawers on standy are:

For this action the legal support group and lawyers are available. If you are arrested, ask for the lawyer and keep asking, even if the police try to convince you that this lawyer is too busy or that they can not reach him or her. Do not make any statements to the police. You have the right to remain silent, use it! Because everything you say about yourself or other people can only be used against you or against anyone else.

If you are arrested for an offense, such as trespassing, you have no right to see a lawyer, with luck, you can call your lawyer. If your identity is known to the police they will have to let you go after 6 hours (the hours between 12 am and 9 am do not count, keep that in mind), if you remain anonymous (you will receive a NN number) they can keep you for another 6 hours.

If you are charged with a crime when you are arrested you have the right see your lawyer before the first time they interrogate/interview you. For some crimes can you be detained for up to 6 hours (e.g. non-compliance with an official order), for other crimes you can be held in custody; inverzekeringstelling (e.g., resisting arrest, vandalism). The detention lasts up to 3 days. People who remain anonymous can always be put in custody. After those three days you should be released or be brought to the investigating judge, who decides whether you will be held longer.

Sometimes people who remain anonymous are threatened with migrant detention when they are released from criminal custody, because the police do not know their identity and nationality. For this case, and
for undocumented people, we have a immigration lawyer on standby to assist.

!! Always think ahead before you go to an action whether there are things that you have to have arranged in case you are arrested. If your work must be called or your cat should be fed, make sure that there is
someone who can do this and that this person has the number of the legal support group. If you decide to remain anonymous, also make sure that there is someone who knows where your papers are in case you decide later to reveal your identity. If you are taking medication, take it along.

If you currently have questions, you can always contact the legal support group: 06-42413496

The lawyers on stand by are:

criminal law lawyer for demo Schiphol:
Jeroen Soeteman (Jebbink Soeteman advocaten Amsterdam)

criminal law lawyer for demo's Alphen a/d Rijn and Rotterdam:
Ineke van der Brûle (Prinsegracht 53 advocaten, Den Haag)

immigration law lawyer: Willem Blaauw (Blaauw Advocaten Haarlem)

http://solitours.wordpress.com

Until Sunday! Solidarity with undocumented people! No one is illegal!


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech