Ab Osterhaus bouwt killer virus

Hier kun je discussieren over Ab Osterhaus bouwt killer virus.
AB OSTERHAUS BOUWT KILLER VIRUS

Niet Ab Osterhaus, maar wetgeving maakt het mogelijk om killer virussen te bouwen. We moeten dus de macht terug over de wetten. Vertel ze dat nu eens bij Occupy! Hier gaat onderstaande e-mail over, een afschrift van mijn brief aan de RvS. Deze week heb ik vastgesteld dat het individu als burger ook geen toegang meer heeft tot het NMa. Fijn dat we nieuwe media hebben. Nu nog een media die ons gaat vertellen wat wel! Gr.R.Verlinden

STICHTING TER VOORKOMING MISBRUIK GENETISCHE MANIPULATIE

Raad van State Mr.J.H. van Kreveld, voorzitter meervoudige Kamer Postbus 20019 / 2500 EA Den Haag. Rotterdam, 23 november 2011. Uw schrijven van 4 november 2011. Zaaknummer: 201011273/1/H4. Gen tech vrije Burgers versus Intervet B.V. Genetische gemanipuleerd vaccin voor veulens. Aantonen van feitelijke werkzaamheden van de Stichting Ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie ( VoMiGEN ) Dit ten behoeve van de vraag of VoMiGEN en de De Gen tech vrije Burgers wel of geen toegang krijgen tot het bestuursrecht. Geachte voorzitter Van Kreveld en anderen, Per brief van 4 november deelt u mede dat u het onderzoek naar de feitelijke werkzaamheden van VoMiGEN heeft heropend. U vraagt aan mevrouw Miep Bos, woordvoerster van de Gentech vrije Burgers en anderen, naast de eerder gedane mondelinge uit eenzetting die door ondergetekende reeds op 3 oktober 2011 over de werkzaamheden van VoMiGEN is gegeven, de feitelijke werkzaamheden van VoMiGEN opnieuw nader te onderbouwen.

Hierover het volgende:

Inleiding:

Bij de heropening naar het onderzoek of VoMiGEN wel of niét ontvankelijk is ( wel of géén toegang krijgt tot het recht ) attendeer ik u op het feit dat de Stichting VoMiGEN vanaf 2003 diverse procedures heeft gehad bij de Raad van State met betrekking tot de introductie van genetische manipulatie in het milieu. Dat u zich nu bezig houdt met deze tijd rovende vragen en procedures is voor niemand begrijpelijk, noch acceptabel.Verder attendeer ik u op het feit dat recht zonder plicht niet bestaat. Zonder de kennis over plichten van het staatshoofd en zonder vermelding van plichten in de huidige mensen rechten, bestaat het recht niet. Het recht blijft dan bij voorbaat in handen van de sterkste. In dit geval van uw voorzitter H.M. de Koningin en haar collega staatshoofden in Straatsburg. De belangrijkste institutionele plicht van de kroon, in de hoedanigheid van staatshoofd, voorzitter van de Raad van State en als deelnemer van de regering, is om haar onderdanen, zonder enige vorm van discriminatie, te beschermen. Dit, in overeenstemming met de Burgerlijke en Politieke rechten van de Verenigde Naties. Vast staat dat, sinds de actio popularis op 1 juli 2005 is afgeschaft, van bescherming van belangen van individuele en gegroepeerde burgers geen sprake meer is. Discriminatie is dan ook troef en waar uw heropend onderzoek naar de ontvankelijkheid van VoMiGEN een voorbeeld van is. Dit, is in strijd met het begrip ‘vrijheid’. Hiervoor kreeg H.M. de Koningin op 28 februari 2005 nog een ere doctoraat van de Leidse Universiteit. Het lijkt er dan ook op dat H.M. de Koningin vooral bezig is met het beschermen van haar eigen vrijheid en de vrijheid van de elite. Hirsch Ballin in een interview met Frank van Zijl Ik voel mij nu vrijer dan ooit’

( VK 24/12/10 ).

Het beschermen van onderdanen, van uit de eerder genoemde instituties, is alleen mogelijk wanneer het staatshoofd toeziet dat de grondrechtelijke geïnformeerde verantwoordelijkheid

( informed consent )

voortvloeiend uit de mening vorming processen van de rechtstreeks belanghebbenden, de leden van de instituties,

( volonté générale/algemene wil van Rousseau, artikel 2 van de eerste Frans-Amerikaanse mensenrechten ),

wordt gerespecteerd. Dit op grond van het in 1848 afgedwongen grondwettelijke recht op verenigen. Dit recht is in essentie het principe van het grondrecht van 1848 waarbij het individu politieke soevereiniteit kreeg. ‘Grondrecht: het recht, de rechts instellingen waarop het overige of latere recht steunt’

(Van Dale ).

Als voorbeeld verwijs ik u naar de controleorganisatie SKAL, van het privaat keurmerk EKO. Hier werd tot en met 1 januari 2002 de eerder genoemde plichten ofwel de ‘volonté général’ van Rousseau en de principes van de grondrechten van 1848 door de staat gerespecteerd. Hierdoor had het privaat keurmerk EKO een Europa breed maatschappelijk draagvlak met een goede naam en groot vertrouwen. Op 1 januari 2002 is de Raad van Advies (club van denkers van de rechtstreeks belang hebbenden) bij SKAL geruisloos opgeheven. Zelfs de jaar verslagen van SKAL, met goed keurende koninklijk NIVRA accountants verklaring, hebben hier geen melding van gemaakt. Ondergetekende was tot en met 1997, in zijn hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter van de Vereniging van Winkels in Natuurvoeding ( VWN ), lid van deze raad. Met het opheffen van deze raad is ook het grondwettelijk recht op verenigen ten behoeve van de grondrechtelijke geïnformeerde verantwoordelijkheid ten aanzien van de consumenten van het privaat keurmerk EKO opgeheven. Dit was in strijd met de Burgerlijke en Politiek rechten ( BuPO ). Sinds 2001 is bij SKAL en de ecologische beweging, dan ook sprake van onbehoorlijk bestuur. Zelfs tot op heden zijn de consumenten van de natuur voeding winkels over deze situatie niet geïnformeerd. In mijn ogen was dit in strijd met artikel 1, 1st protocol van het EVRM: ‘recht op ongestoord genot van eigendom’ en alles wat met het begrip ‘vrijheid’ te maken heeft. Toeval of niet, maar op 7 mei 2003 nam het NMa een besluit waarbij ‘Tree of Life Europe BV’, een onderdeel van de Koninklijke Wessanen N.V. (1765), in de zin van artikel 27, onder b van de mededingingswet zeggenschap kreeg in een distributienetwerk dat 80% van de biologische droogwaren vertegenwoordigde. Biologische droogwaren die allen perfect voldeden aan de criteria die door consumenten en biologische boeren zijn gesteld aan privaat keur merken. Hier onder begrepen EKO en Demeter. Omdat dit besluit in strijd was met artikel 27. lid c. van de mededingingswet heeft VoMIGEN hierover op 3 mei 2008 een klacht bij het NMa ingediend. Op deze brief heb ik van de bekwame en zeer integere bestuurder de heer Mr. P. Kalbfleisch geen antwoord gehad. (Zie bijlage: 1. Aangetekende brief van VoMiGEN aan het NMa) In aansluiting hierop werd op 1 juli 2005 het proces recht van een ieder, de actio popularis afgeschaft en daar mee ook de politieke soevereiniteit van het individu. De voormalige minister van bestuurlijke vernieuwingen Thom de Graaf, liet ondergetekende begin 2010 weten dat de actio popularis was in geruild voor de Franse Rechtsspreuk ‘pas d'intérêt, pas d'action’. Hier van weten wij niet wat de nieuwe interesses en wie de nieuwe geïnteresseerden zijn. Ook de on afhankelijke ledenloze stichting Greenpeace, HIVOS, en de on afhankelijke ledenloze stichting www.privacyfirst.nl weten dat niet, zo als ook alle overige stichtingen ‘Goede doelen’ dat niet weten. Althans, zij zeggen hier niets over. Ook de leden van de SP, de bijstandsbond, de hete herfst beweging, de beweging socialisme en alle overige en solidariteit's bewegingen die mee doen aan de Occupy beweging zwijgen hier over in alle talen. Analoog hier aan heeft H.M. de Koningin, vooraf, in 1992 nieuwe normen en waarden aangekondigd. Citaat: ‘Wel moeten we de overgang zoeken naar een maatschappij met een nieuw gevoel voor normen en regels waaraan algemeen wordt vastgehouden:’ Einde citaat.(Normen betekenen plichten; regels betekenen waarden). Kersttoespraak 1992 van koningin Beatrix.Ook hiervan weet niemand welke nieuwe normen en waarden dat zijn. Ook de leden van de Nederlandse Orde van Advocaten weten dat niet. In het Financieel Dagblad van 14 november 2011 werd door de scheidende voorzitter/directeur, Jan Kamminga/VVD van de Vereniging FME-CWM ondernemers organisatie voor de technologische industrie, verteld, dat de crisis in Europa alles te maken heeft met een nieuwe wereldorde. Hoe deze nieuwe wereld orde er uit ziet weten wij niet. Kortom, wij worden bewust beperkt gehouden (dom gehouden), zoals dat door Fichte na de Franse Revolutie is bepaald en door Bertrand Russell in 2003 impliciet werd bevestigd.[1] Hoelang burgers hierover politiek apathisch blijven weet niemand. Het lijkt er dan ook op dat de eerder genoemde nieuwe normen en waarden en het in ruilen van de actio popularis voor nieuwe geïnteresseerden hier alles mee te maken heeft. Een crisis die top –down is georganiseerd om een nieuwe wereld orde op onnatuurlijke wijze mogelijk te maken. Dit, dankzij de effecten van het spreekwoord: ‘wiens brood men eet diens woord men spreekt’ en het gegeven dat de bevolking geen politieke ruimte meer heeft. Als er geen politiek ruimte meer is, is er geen vrijheid en komt er opnieuw ruimte vrij voor de ‘banaliteit van het kwaad’, zoals dat met de introductie van gen technieken in het milieu het geval is. In 1992 bestonden er geen wettelijke regels vanuit de overheid voor de biologische landbouw. Toeval of niet, maar gelijktijdig met de aankondiging van nieuwe normen en waarden in 1992 door H.M. de Koningin, kwam de EU plotseling op de proppen met Europese regelgeving voor biologische productie. Hoezo? Begin jaren 90, voerde ondergetekende, in zijn hoedanigheid als directeur van Zonnemaire Natuurvoeding B.V. procedures tegen de Consumentenbond. De zaak die bekend werd als de ‘nationale brood affaire’ ook wel bekend als ‘Het mysterie van het 5e brood’

( Karel Knip NRC ).

Dit, samen met een collega natuur voeding winkelier en een biologische bakker. In deze zaak staan zij gedrieën bekend als de ‘biologische bakkers’. De Consumentenbond beschuldigde de bakkers van ‘list & bedrog’ waarvan nu vast staat dat dit projecties waren van eigen handelen. Wij verloren alle procedures. Ook aangifte van valsheid in geschrifte, ondersteund met een vuist dik onderzoek van de ‘politie Haaglanden’, werd geseponeerd. Wat bleek, volgens de pluche advocaat van de Consumentenbond hadden kassa bonnetjes voor onderzoeken van de Consumenten bond geen bewijs functie. U kunt het allemaal lezen in het boek ‘Wij zien u wel in de rechtszaal’ ‘Klassen justitie in Nederland’ van Mr. Paul Ruijs. http://www.courtwatch.nl Het kan dan ook geen toeval meer zijn dat de nieuwe raadsheer van de Hoge Raad der Nederlanden van de PvdA, Mr. Y (Ybo) Buruma, pleitte om geen flutdelicten meer te vervolgen.

( NRC 27/8/11 ).

Ook de valsheid in geschrifte op het beeld van wijlen de heer Fortuyn schijnt een flut delict te zijn. Ondanks het gegeven dat deze misdaad het populisme in Europa heeft bevorderd en daar mee de samenleving heeft ontwricht, schaamt niemand zich hier voor. Ook ambtenaar Marco Pastors niet, zo als Lou de Jong dat voor radio Oranje in de jaren ’40 ook niet deed. Zie de documentaire ‘Het zwijgen van Loe de Jong’.
Met betrekking tot deze valsheid in geschrifte verwijs ik u naar mijn schrijven, namens de Revolutionaire Partij Nederland, aan de president van de Hoge Raad der Nederlanden, Mr. G.J.M. Corstens van 8 november 2011.

( Bijlage: 2 )

Wel of geen nieuwe wereld orde, verworven rechten en plichten kunnen niet zomaar geruisloos ter zijde worden geschoven. Zeker niet wanneer dit in het verleden mensenlevens heeft gekost en bloed is gevloeid. Deutschland tut sich nicht leicht mit der Erinnerung an seine Freiheitshelden – nun endlich sollen Berlins „Märzgefallene von 1848“ geehrt werden’.

( Suddeutsche Zeitung 28/5/11 ).

Duidelijk is dat het niet respecteren van het uitvoerende politieke systeem, zoals dat in 1789 en 1848 door het proletariaat werd opgeëist, de wortels van de banaliteit van het kwaad liggen. De fundamentele pijlers van de democratie zijn de ‘volonté générale’ (algemene wil) van Rousseau, t.b.v. van de intérêt général (algemeen belang) van 1789 en het principe van het grondrecht van 1848. Het geruisloos in voeren van de reaal politiek van 1853, was in strijd met de ‘volonté générale’ en het principe van het grondrecht. Hier ligt in essentie de prikkel van de banaliteit van het kwaad, waar de Hannah Arendt lezing 2011 over gaat. Ter onderbouwing van deze stelling verwijs ik u naar het commentaar van ondergetekende van 20 november, namens de stichting VoMiGEN, op de Hannah Arendt lezing van 23 november 2011. Beleefd verzoek ik u dit commentaar bij dit verweer als toegevoegd en ingelast te beschouwen.

( Bijlage: 3 )

Met betrekking tot de vraag naar de feitelijke werkzaamheden het volgende:

De Stichting VoMiGEN heef ten doel: Het directe belang, inzake genetische manipulatie, van de burgers, de levens genieter en de consument te behartigen, en er zo goed mogelijk op toe te zien dat de wetenschappelijke kennis van genoemde manipulatie, vooral op de midden en lange termijn effecten, ten goede wordt gebruikt. Vast staat dat de introductie van genetische manipulatie niet ten goede wordt gebruikt. Voordelen voor een ieder, of wel het algemeen belang, zijn niet aangetoond. Uitsluitend nadelen. Ook Intervet heeft voor het genetische gemanipuleerde vaccins voor veulens, analoog aan het genetische gemanipuleerde HPV-vaccins tegen Baarmoeder halskanker, geen enkel voordeel kunnen aantonen. Impliciet tonen ze slechts de nadelen aan. Genetische manipulatie dient dan ook uitsluitend de patenten van de hartstocht van de hebzucht van grootaandeelhouders van de multinationals ten behoeve van een nieuwe wereld orde. Of wel het belang van de rijken en de elite. Hierbij wordt iedereen onderworpen aan patenten ofwel de ophanden zijnde codex alimentarius en de ophanden zijnde tetras politica t.b.v. het ophanden zijnde panopticum. (‚Hard op weg naar totalitaire samenleving. Moderne burger leeft in het feodalisme en zit vast in de koepel gevangenis’ NRC 20/10/05). Dit ten koste van de vrijheden en waarden van grote groepen individuele burgers, of wel het algemeen belang van burgers, consumenten en levensgenieters. De macht strijd, binnen de belangen verstrengeling om de griepprik, is hier een publieke voorloper van.

( Trouw 21/11/11 ).

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het vergaren en gebruik maken van bestaande kennis en literatuur;
- het geven van opdrachten tot het doen van onderzoek, het vormen en het benoemen en consulteren van raden van advies;
- Het informeren van de burger;
- Het voeren van acties, campagnes en het houden van voorlichtingsbijeenkomsten;
- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Hier van de volgende praktijk voorbeelden:
1)

VoMiGEN wijst, als enige niet gesubsidieerde ngo, dat het bij de introductie van gentechnieken in het milieu gaat om een nieuwe vorm van fascisme. Vanwege zijn onomkeerbaarheid is dit de ergste in zijn vorm. Immers, na genetische manipulatie van de soort ontstaat nieuwe kennis. Kennis die het individu dan niet meer heeft. Vast staat dat vroeg of laat de genetische gemanipuleerde plant zich spontaan of bewust zal mengen met een andere plant. De wetenschappelijke term voor deze vermenging is modificatie. Uiteindelijk zal de biodiversiteit vroeg of laat geheel genetisch gemodificeerd zijn waarvan niemand meer de kennis heeft. Alleen de grootaandeelhouders van multinationals menen hierover dan te beschikken. Om onze jeugd te laten wennen aan het begrip genetische modificatie zoals dat met de biodiversiteit in de toekomst het geval zal zijn komt het begrip genetische manipulatie in de biologische studieboeken niet meer voor. De nieuwe kennis over de biodiversiteit is dan gebundeld (Latijn: fasces = bundel) waarmee een nieuwe ongekende macht ontstaat die hele volksstammen met deze nieuwe kennis kan onderwerpen. Het gegeven dat je een soort ‘ten goede’ maar ook ‘ten kwade’ genetisch kan manipuleren is slechts een van de gevaren hiervan.

2)

In tegenstelling tot de onafhankelijke Stichting Greenpeace en andere gesubsidieerde ngo’s hamert de niet gesubsidieerde stichting VoMiGEN er dan ook op dat de introductie van gentechnologie in het milieu in strijd is met het EVRM, artikel 5. ‘Recht op vrijheid en veiligheid’ (Wat ten ‘goede’ kan worden gemanipuleerd kan ook ten ‘kwade’). Hierdoor zijn gen technieken gevaarlijker dan een atoombom. Artikel 8: ‘Recht op de integriteit van het lichaam’. Niemand kent de gevolgen van het consumeren van gen technologie. Obesitas bijvoorbeeld wordt niet veroorzaakt door te veel eten en weinig bewegen alleen, maar vooral doordat men niet meer weet wat men eet. Artikel 1, 1ste protocol. ‘Recht op ongestoord genot van eigendom’. Vast staat dat gen technologie vroeg of laat buurmans grond genetisch zal modificeren. Hier door zal iedereen, of men het wel of niet wil, gen technologie consumeren. Tot op heden wenst de Raad van State, maar ook de Kamerleden, deze beroepsgronden niet inhoudelijk te behandelen wat het motief zal zijn dat u het onderzoek naar de ontvankelijkheid van VoMiGEN heeft her opend. Als ik mij vergis dan hoor ik het graag van u.
3)

Voeren van acties, o.a. middels schot schriften en bij de consumentenbond, andere ngo’s en bijeenkomsten, zowel in binnen als buitenland. Het bijwonen van conferenties. De eerste was in 1998 in Peking (China). Hier werd duidelijk gesteld dat gmo vooral voor nieuwe wapens kan worden ingezet. Een onderwerp wat in het zelf benoemde gidsland Nederland, analoog aan het pensioen geld voor de cluster bommen, niet wordt besproken. Dit was de prikkel om in 1998 de Huizinga lezing ’98 van Louise Fresco ‘Schaduwdenkers en Lichtzoekers' te becommentariëren en de stichting VoMiGEN op te richten.
4)

De vraag aan de orde stellen, voordat gen technieken worden ingevoerd: ‘Hoe groot is de draagkracht van de aarde met betrekking tot het aantal mensen en de beschikbare voeding?’. Qua literatuur verwijs ik u naar de stelling van Thomas Malthus, vrij vertaald: ‘Op de grens van de beschikbare voeding en het aantal mensen zal altijd honger en misère zijn ( honger grens ). Groei van de bevolking kan volgens Malthus alleen vrijwillig of onder dwang worden tegengegaan’. Een andere denker met betrekking tot dit thema is Françoise Meyer. Verlinden voert namens VoMiGEN onderhandelingen om het boek ‘Problématique de L’Évolution par Françoise Meyer’ te vertalen van Frans in het Duits. Dit, omdat vast staat dat de onnatuurlijke extreme bevolkingsgroei van 2.2 miljard mensen (1952) naar 7 miljard mensen is veroorzaakt door het
onnatuurlijke ingrijpen in de ecologische systemen zoals dat in 1952 met de granen revolutie is gebeurd. De grootste ecologische blunder ooit. De uit voerende politiek, of wel de vrienden diensten van de licht gewichten in de 2e Kamer, weigeren dit onderwerp te bespreken.
5)

Zenden van ingezonden en geplaatste brieven. Versturen van persberichten.

6)

In 2006 was VoMiGEN kandidaat nummer 7 op de lijst van de politieke groepering www.lijst14.nl . Deze politieke beweging kreeg in alle 19 kiesdistricten meer dan voldoende ondersteuning verklaringen. Dit is het moeilijkste criterium om aan verkiezingen deel te nemen. Lijst 14, had geen naam en toen ook nog geen geregistreerd nummer omdat het geen geregistreerde politieke partij was. Zij had geen subsidie en geen sponsors. Slechts de argumenten, feiten, cijfers en verwachtingen van de 17 kandidaten waren voldoende om de bevolking te motiveren hen met hun handtekening in alle 19 kiesdistricten te ondersteunen. In essentie handelde www.lijst14.nl in overeenstemming met de volonté generale van Rousseau ( Mensenrechten van 1789, artikel 2 ) en de principes van grondrechten van 1848. Dit is ook de reden dat onze grondwet geen politieke partijen kent. Een democratie dient gebaseerd te zijn op feiten, argumenten, cijfers en verwachtingen van de direct belanghebbenden, zoals dat in 1848 was bedoeld. Dit, in tegenstelling tot de huidige democratie van het meerderheid s principes die gebaseerd is op de vrienden diensten van de partij politiek

( Kamerleden zuchten onder fractie druk’ AD 17/11/11 ).

Achter af lijkt het er dus op dat, op grond van dit succes, de toenmalige minister Nicolaï onverwachts, drie weken voor de verkiezing datum van 22 november 2006, op 3 november het ministeriele besluit nam om stemmen op afstand mogelijk te maken. Een jaar later moest de commissie onderzoek naar stemcomputers, o.l.v. Mr. Frits Korthal Altes, vast stellen dat circa 1 miljoen stemmen zijn zoekgeraakt. Volgens de telling zou op 22 november slechts 2.181 mensen op lijst 14 hebben gestemd, wat in schril contrast staat met de grote hoeveelheid landelijke ondersteuningsverklaringen. Aangenomen mag dan ook worden dat het merendeel van de miljoen zoekgeraakte stemmen voor lijst 14 waren bestemd. Temeer, omdat een meerderheid van de burgers geen genetische gemanipuleerde groenten wil en geen genetische gemanipuleerde medicijnen wil gebruiken. Alleen de kroonprins heeft laten weten het verschil niet te proeven tussen genetische gemanipuleerde groenten en biologische groenten. Kon ook niet. Want zijn groenten komen uit eigen tuin en dat geeft de familie een goed gevoel, aldus de kroonprins, die tevens lid is van de Raad van State (Agd.14/8/2004). Dit laatste is in strijd met de trias politica van Montesquieu. Handelen in strijd met de triasleer is handelen in strijd met de afspraken die gemaakt zijn met de burgers die bij het EGKS Verdrag van 1951 waren betrokken.

7)

Op basis van uitnodigingen heeft Verlinden, namens VoMiGEN, voordrachten gehouden in Polen, Brussel en Gent. In Berlijn spontaan tijdens de opening van de oprichting van het nieuwe monument voor de revolutionaire gevallenen van de maartrevolutie van 1848. Citaat: ‚Deutschland tut sich nicht leicht mit der Erinnerung an seine Freiheitshelden – nun endlich sollen Berlins „Märzgefallene von 1848“ geehrt werden’. Einde citaat.

( Suddeutsche Zeitung 28/5/11 ).

8)

Het bijwonen, zoals eerder genoemd, van conferenties en voordrachten m.b.t. GMO. Tijdens GMO free Europe conference in Brussel 2010 werd Verlinden, namens VoMiGEN, in de gelegenheid gesteld een korte toespraak te houden. Op de volgende link: 10 video van boven vindt u een video van 4 minuten met 2 sprekers. De 2e spreker is ondergetekende.

Questions and comments from the audience: http://www.gmo-free-regions.org/conference2010/programme.html

9)

VoMiGEN informeert via schotschriften de bezoekers van de Natuurvoedingswinkels dat de Raad van Advies (club van denkers) bij EKO op 1 januari 2002 geruisloos is afgeschaft. Wij vertellen ook dat het niet om het begrip duurzaamheid gaat maar om de criteria van duurzaamheid, zoals dat bij EKO het geval was. (Bijlage 4: schotschrift ‘Kieskompas nu ook te raadplegen in Egypte’). De ernst van de zaak werd recentelijk nog eens onderstreept door Bavo van de Id sert, directeur a.i. van Bionext www.bionext.nl . Uit zijn ingezonden brief in het Financieel Dagblad van 26 oktober 2011 bleek dat boeren gedwongen worden om slimme oplossingen te bedenken om succesvol te kunnen produceren zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen. Hierbij weten wij niet aan welke criteria deze boeren, moeten gaan voldoen. Het niet werken met bestrijding middelen en kunstmest was het uitgangspunt van de ecologische beweging van de jaren ’70 en van de daaruit voortvloeiende biologische landbouw met het privaatkeurmerk EKO. Het lijkt er dan ook op dat de dwang die de boeren wordt opgelegd zal bestaan uit verplichte toepassing van c is genese techniek, dat een vorm van gen technologie is.

10)

Daarnaast wijst VoMiGEN, prominenten van deze wereld, op de gevaren van gen technologie. Hieronder een brief aan de heer Kofi Annan welke Verlinden bij de opening van het Academische jaar van Wageningen op 1 september 2008 heeft overhandigd ( Bijlage: 5). Naast het leger zijn er ook medewerkers van universiteiten in Afghanistan. Men blijkt vooral geïnteresseerd te zijn in het genetisch manipuleren van de papavers. Via patenten worden zij dan de nieuwe eigenaren. Dit analoog aan de VOC handel in 17e en 18e eeuw op kruidnagels in de Molukken.
11)

Onder de prominenten ook een brief, namens VoMiGEN, aan de heer Thorbjørn Jagland, voorzitter van de Raad van Europa in Straatsburg, met het verzoek de kennis over de criteria van de democratie en mensenrechten, zoals deze in 1789 en 1848 was afgedongen, terug te geven aan de bevolking. ( Bijlage 6. )

Zie http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/kalfrobbrief080811.pdf

12)

VoMiGEN heeft zich bij de EU ook beklaagd over het feit dat Duits geen officiële ambtstaal is, terwijl het merendeel van de Europeanen Duits begrijpen. Toeval of niet, maar recentelijk lazen wij dat de Duitse taal in de EU weer zal terugkeren.

13)

Na de conferentie over ‘Re- Thinking Karl Marx’ op 20 mei in Berlijn stelde Verlinden vast dat de Arabische revolutie, in tegenstelling tot de reaalpolitiek van 1853, gelijk staat aan de Europese Revolutie van 1848 waarbij het om vrijheid en beschermen van collectieve waarden gaat, waarbij ethiek en moraal cruciale fundamenten zijn. Duidelijk is dat ethiek en moraal binnen de Islamitische landen diep geworteld is in de cultuur. Dit in tegenstelling tot de Joods- Christelijke traditie van de reaalpolitiek van 1853 wat in overeenstemming is met Genesis 1, vers 28. ‘God zegt tot de mens: 'Wees vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!' Einde citaat. Vertel dit maar eens aan Geert Wilders en zijn kompanen. Tijdens de zitting op 3 oktober is door de advocaat van Intervet te kennen gegeven dat zij geen rekening houden met ethische overwegingen. M.a.w., de RvS handelt in overeenstemming met de Reaalpolitiek van 1853. Verlinden schreef aan Dr. Slavoj Zizek, deelnemer van de conferentie ‘Re-Thinking Karl Marx’, het volgende: ‘RE –THINKING KARL MARX

( Berlin, 20.05.11 )

steht für die Neubewertung der Politik der Wertvorstellung (1848) gegenüber der “Realpolitik” (August Ludwig von Rochau 1853). im Endeffekt bedeutet das, dass die Arabische Revolution unserer Revolution von 1848 entspricht’. Robert A. Verlinden.
Toeval of niet maar enige maanden later werd door intellectuelen uit Egypte in Duitse kranten bevestigd dat de Arabische revolutie vergelijkbaar was met de Europese revolutie van midden 19e eeuw.

14)

De meeste effectiviteit van de schrijverij die VoMiGEN pleegt (Wie schrijft die blijft), was de brief aan Paus Benedictus XVI van 15 juli 2009. ( Bijlage: 7 ) http://www.burgersinactie.nl/090716%20pausc.pdf ) Op 22 september 2011 besprak de Paus deze brief in de Bondsdag in Berlijn. Vooral het natuurrecht uit de radicale verlichting van de politieke ideeën van de Nederlandse Spinoza kwamen op de bühne. De paus prees ook de ecologische beweging van de jaren ’70, waar het privaat keurmerk EKO uit voortvloeide. In feite was de rede van de Paus een revolutionaire daad. Het was namelijk heel duidelijk het gedachten goed van de politieke Spinoza. In mijn ogen de belangrijkste en mooiste rede na de Tweede Wereldoorlog ( Bijlage: 8 ). Het is dan ook weer typisch de Nederlandse Bisschoppelijke bigotte houding dat zij op hun gemeenschappelijke website hierover zwijgen, zoals men dat ook deed in de jaren ’40 bij de Jodenvervolging en bij het veelvuldige kindermisbruik. Ter illustratie het volgende citaat uit de rede van de Paus:

Ich erinnere an einen Vorgang in der jüngeren politischen Geschichte, in der Hoffnung, nicht allzusehr mißverstanden zu werden und nicht zu viele einseitige Polemiken hervorzurufen. Ich würde sagen, daß das Auftreten der ökologischen Bewegung in der deutschen Politik seit den 70er Jahren zwar wohl nicht Fenster aufgerissen hat, aber ein Schrei nach frischer Luft gewesen ist und bleibt, den man nicht überhören darf und nicht beiseite schieben kann, weil man zu viel Irrationales darin findet. Jungen Menschen war bewusst geworden, daß irgend etwas in unserem Umgang mit der Natur nicht stimmt. Daß Materie nicht nur Material für unser Machen ist, sondern daß die Erde selbst ihre Würde in sich trägt und wir ihrer Weisung folgen müssen. Es ist wohl klar, daß ich hier nicht Propaganda für eine bestimmte politische Partei mache – nichts liegt mir ferner als dies. Wenn in unserem Umgang mit der Wirklichkeit etwas nicht stimmt, dann müssen wir alle ernstlich über das Ganze nachdenken und sind alle auf die Frage nach den Grundlagen unserer Kultur überhaupt verwiesen. Erlauben Sie mir, bitte, daß ich noch einen Augenblick bei diesem Punkt bleibe. Die Bedeutung der Ökologie ist inzwischen unbestritten. Wir müssen auf die Sprache der Natur hören und entsprechend antworten. Ich möchte aber nachdrücklich einen Punkt noch ansprechen, der nach wie vor weitgehend ausgeklammert wird: Es gibt auch eine Ökologie des Menschen. Auch der Mensch hat eine Natur, die er achten muß und die er nicht beliebig manipulieren kann. Der Mensch ist nicht nur sich selbst machende Freiheit. Der Mensch macht sich nicht selbst. Er ist Geist und Wille, aber er ist auch Natur, und sein Wille ist dann recht, wenn er auf die Natur hört, sie achtet und sich annimmt als der, der er ist und der sich nicht selbst gemacht hat. Gerade so und nur so vollzieht sich wahre menschliche Freiheit’. Ende Zitat. Rede von Papst Benedikt XVI an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages in Berlin am 22 September 2011.

15)

De rede van de Paus komt overeen met wat de tekenaar Jaron Beekes van het beeldverhaal ‚De lens van Spinoza’ zegt in het artikel ‚Strip brengt Spinoza tot leven’ als het om het begrip ‘natuur’ gaat.

( Trouw 10/11/11 ),

citaat: ‘Beekes heeft al lange tijd een fascinatie voor Spinoza, zegt hij “Hij was de eerste die inzag dat God niet op een wolk zit. Zoals wiskundige zeggen dat alles doordrongen is van wiskunde, zo zei Spinoza dat God in alles is en daarmee gelijk is aan de natuur’. Einde citaat.
Duidelijk is dat het bij Spinoza, analoog aan het gedachten goed van de islamitische Ibn Tufayl, de correspondentie tussen Spinoza en Johannes Bouwmeester ( 1630-80 ), om het goddelijke gaat i.p.v. een God. Het goddelijke is het contact, contact met mens, dier en natuur ofwel de schepping. Genetische manipulatie verstoord het contact met de natuur en daarmee ook het contact met God welke voorstelling het individu daar dan ook over moge hebben. Het is dan ook merkwaardig dat de Spinoza kenner, emeritus predikant Jan Knol, niet schrijft over de rede die de Paus in de Bondsdag in Berlijn op 22 september 2011 heeft gehouden. Daarentegen bejubelde hij op de Spinoza dag het leven zonder vrije wil en komt met een merkwaardig verhaal onder de titel 'Spinoza's tijd van leven zonder vrije wil staat pas op beginnen'

( Trouw 20/11/11 ).

Het lijkt erop dat hij hier mee het ophanden zijnde panopticum aankondigt, in tegenstelling tot de gedetermineerde vrijheid van Spinoza als zijnde de causaliteit van de werking van de natuurwetten. Het lijkt er dan ook op dat deze predikant opnieuw de eerder genoemde Genesis 1, vers 2, bejubelt, wat lijnrecht staat op het gedachten goed van Spinoza. De genetische manipulatie is een vorm die niet ontstaat uit het natuurrecht maar uit hebzucht van zieke geesten, die per saldo de vrije wil uit het natuurrecht onmogelijk maakt. Dit moet bestreden worden. Het gaat niet om het negatieve begrip ‘vrijheid’ maar om de vraag ‘vrij zijn waarvan’? VoMiGEN doet, met vele anderen, een poging om vrij te blijven van genetische manipulatie en van Genesis 1, vers 28. Dit doet zij door alleen die dingen te doen die in het vermogen van VoMiGEN liggen in overeenstemming met de statutaire doelstelling. Dankzij Prof. Dr. Piet Steenbakker weten wij dat de politieke Spinoza niet besproken mag worden. Hier voor in de plaats worden wij op gezadeld met de halve waarheden van predikant Knol en tekenaar Jaron Beekes. Toeval of niet, maar wijlen prof. dr. Pim Fortuyn kwam altijd uit op Spinoza. Zie het voorwoord ‘A hell of a job’. In tegenstelling tot wat Jonathan Israel meent te beweren in zijn boekje ‘De revolutie van het denken’ is het gedachten goed van Spinoza, analoog aan ‘die Ode an die Freude’ van Schiller, de Europese Hymne, gecomponeerd door Beethoven „Alle Menschen werden Brüder“, nog steeds meer dan actueel.

16)

Over het afschaffen van de actio popularis waardoor mensen geen toegang meer hebben tot het bestuursrecht zei de geest van de politieke Spinoza, uit de mond van Paus Benedictus XVI het volgende: ‘Politik muss dem Recht dienen und Unrecht abwehren’.

( FAZ 23/9/11 )

Nimm das Recht weg – was ist dann ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande“hat der heilige Augustinus einmal gesagt’. Toeval of niet, maar het wegnemen van het recht zoals u van plan bent het recht van VoMiGEN en de Gentechvrije Burgers te ontnemen ligt de essentie van de banaliteit van het kwaad ofwel het systeem van de huidige uitvoerende politiek. Met de mededeling van de Paus, dat de democratie van het meerderheidsprincipe niet voldoende is verwees hij impliciet naar de volonté générale van Rousseau van 1789.Uit bovenstaande feiten blijkt dat VoMiGEN een dagtaak heeft met zijn werkzaamheden. Werkzaamheden die niet gesubsidieerd worden maar worden gedaan op grond van het eigen nut in het vertrouwen dat veel mensen het nut van VoMiGEN zullen herkennen als zijnde ook hun nut (Spinoza). Vanuit VoMiGEN zijn ook nog diverse deelpersoonlijkheden actief. Hiervoor verwijs ik u naar het platform Belangen van Consument (BeVaCo) en de Revolutionaire Partij Nederland (RPN). Van deze laatste activiteit is bekend dat zij slechts een omwenteling willen van debat en dialoog. Iets wat alleen mogelijk is wanneer de bevolking de kennis terug krijgt over de criteria van de democratie en mensenrechten zoals dat in 1789 en 1848 door het proletariaat, van de toenmalige Europese staatshoofden, was afgedwongen. M.a.w., de kennis over de volonté générale en de principes van de grondrechten van 1848 moeten worden teruggegeven aan de bevolking voordat u verder gaat met het verlenen van vergunningen inzake de introductie van gentechnieken in het milieu. Ter herinnering: De essentie van deze kennis ofwel van de volonté générale van Rousseau werd onverwachts in het publieke domein van de media in Duitsland besproken. Zitat: ‘Alle Argumente, alle Fakten alle Zahlen und Einschatzungen müssen auf den Tisch’ Ende Zitat. Dr. Heiner Geißler

(Süddeutsche Zeitung 7/10 und 13/10/10).

Tot slot: attendeer ik u op het feit dat de legitimiteit van onze eis om de kennis van de volonté générale van Rousseau uit de mensen rechten van 1789 en de principes van de grondrechten van 1848, in essentie de criteria van democratie, terug te geven aan het volk, is gegeven door niemand minder dan uw vice voorzitter de heer Herman Tjeenk Willink. Citaat: ‚Als je je geschiedenis niet kent, heb je ook geen toekomst.”. Einde citaat.

( NRC 16/4/11 ).

In afwachting van uw uitspraak, verblijf ik met verschuldigde hoogachting. Stichting Ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie ( VoMiGEN ). Kandidaat nummer 7 op de voormalige www.lijst14.nl

Bijlage:

1) Afschrift brief van VoMiGEN aan het NMa m.b.t. monopolie Wessanen N.V.
2) Afschrift brief 8.11.2011 van RPN aan de Hoge Raad der Nederlanden aangaande flutdelicten.
3) Afschrift brief aan Prof. Dr. Th. Mertens. Hannah Arendt Lezing De banaliteit van het kwaad.
4) Schotschrift ‘Kieskompas nu ook te raadplegen in Egypte’.
5) Afschrift brief van 31 augustus 2008 aan Kofi Annan.
6) Afschrift brief van 8 augustus aan de heer Thorbjørn Jagland, voorzitter Raad van Europa. heer ‘Anders Breivik has shuffled the cards. You have to start again’.
7) Afschrift van 15 juli 2009 van VoMiGEN aan Paus Benedictus
8) Afschrift rede van paus Benedictus XVI in de Bondsdag op 22 september 2011 in Berlijn.
[1] Citaat: "Fichte bepaalde dat educatie erop moet zijn gericht om de vrije wil te vernietigen, zodat, nadat leerlingen de school hebben verlaten, zij gedurende de rest van hun leven niet in staat zullen zijn om anders te denken of te handelen dan hun leermeesters zouden hebben gewenst." (Johann Gottlieb Fichte, filosoof, 1762-1814).’ Einde citaat.
Citaat: "Voeding, vaccinaties en gerechtelijke bevelen zullen in combinatie, van af een heel jonge leeftijd, het soort van karakter en het soort van overtuigingen te weeg brengen die de autoriteiten wenselijk achten. En iedere serieuze kritiek op de 'powers that be' zal psychologisch onmogelijk worden." Einde citaat. Bertrand Russell. 'The Impact of Science on Society' ( 2003, pag. 62 ).

Bron: http://desiree.rover.holoversity.eu/wp-content/uploads/2010/11/Genetisch...


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech