Informatie arrestantengroep m.b.t. ontruiming Notweg

Nieuws, gepost door: Arrestantengroep Amsterdam op 29/11/2012 11:06:06

Wanneer: 29/11/2012 - 18:34

Voor deze ochtend staan de arrestantengroep en een advocaat paraat.

Als je wordt opgepakt, vraag dan om deze advocaat en blijf ook om haar of hem vragen, ook al probeert de politie je wijs te maken dat deze advocaat het te druk heeft of dat ze diegene niet kan bereiken. Leg geen verklaring af. Je hebt het recht om te zwijgen, neem dit recht dan ook! Want alles wat je zegt over jezelf of andere mensen kan tegen jou of tegen anderen gebruikt worden.
Als je wordt gearresteerd voor een overtreding, bijvoorbeeld het betreden van verboden terrein, heb je niet het recht een advocaat te zien, met geluk kan je telefonisch met hem of haar spreken. Indien je je identiteit bekend maakt moet de politie je na 6 uur laten gaan (de uren tussen 12 uur 's nachts en 9 uur 's ochtends tellen niet mee, houd daar rekening mee), als je anoniem blijft (je krijgt dan een NN-nummer) kan je nog eens 6 uur worden vastgehouden.
Als je voor een misdrijf wordt gearresteerd heb je dus wel het recht je advocaat te spreken, voor het eerste verhoor. Voor sommige misdrijven kan je als je je bekend maakt maximaal 6 uur worden vastgehouden (bv. niet opvolgen van een ambtelijk bevel), voor andere misdrijven kan je in verzekering worden gesteld (bv. verzet bij arrestatie, vernieling). De inverzekeringstelling duurt maximaal 3 dagen. NN-ers kunnen altijd in verzekering worden gesteld. Na die drie dagen moet je worden vrijgelaten of voorgeleid worden aan de rechter-commissaris, die beoordeelt of je nog langer vastgehouden mag worden.
Soms worden mensen die anoniem blijven op het moment dat ze uit strafrechtelijke bewaring komen, gedreigd met vreemdelingenbewaring, omdat de politie hun identiteit en nationaliteit niet kent. Voor dat geval hebben we een vreemdelingenrechtadvocaat gevraagd stand-by te staan.

Bedenk je altijd voordat je naar een actie gaat of er dingen zijn die voor je geregeld moeten worden in het geval je wordt opgepakt. Als je werk moet worden afgebeld of je kat eten gegeven moet worden, zorg er dan voor dat er iemand is die dit kan doen en die het nummer heeft van de arrestantengroep. Als je besluit anoniem te blijven, zorg er dan ook voor dat er iemand is die weet waar je papieren zijn voor het geval je op een later moment besluit je identiteit wel kenbaar te willen maken. Als je medicijnen gebruikt, neem deze dan mee.

Mocht je op dit moment vragen hebben, dan kan je altijd contact opnemen met de arrestantengroep.

strafrechtadvocaat: Michiel Kuyp 06-50605913 van Jebbink Soeteman advocaten (020-5353390)
vreemdelingenrechtadvocaten: Willem Blaauw 06-53641908 en Bernadette Ficq van Blaauw Advocaten 023-7071330
arrestantengroep: 06-42413496Wie: 
nn

For this morning the arrestee group and a lawyer are available. If you are arrested, ask for the lawyer and keep asking, even if the police try to convince you that this lawyer is too busy or that they can not reach him or her. Do not make any statements to the police. You have the right to remain silent, use it! Because everything you say about yourself or other people can only be used against you or against anyone else.
If you are arrested for an offense, such as trespassing, you have no right to see a lawyer, with luck, you can call your lawyer. If your identity is known to the police they will have to let you go after 6 hours (the hours between 12 am and 9 am do not count, keep that in mind), if you remain anonymous (you will receive a NN number)they can keep you for another 6 hours.
If you are charged with a crime when you are arrested you have the right see your lawyer before the first time they interrogate/interview you. For some crimes can you be detained for up to 6 hours (eg non-compliance with an official order), for other crimes you can be held in custody “inverzekeringstelling” (eg, resisting arrest, vandalism). The detention lasts up to 3 days. People who remain anonymous can always be put in custody. After those three days you should be released or be brought to the judge, who decides whether you will be held longer.
Sometimes people who remain anonymous are threatened with migrant detention when they are released from criminal custody, because the police do not know their identity and nationality. For this case we have a immigration lawyer on standby to assist.

Always think ahead before you go to an action whether there are things that you have to have arranged in case you are arrested. If your work must be called or your cat should be fed, make sure that there is someone who can do this and that they have the number of the legal support group. If you decide to remain anonymous, also make sure that there is someone who knows where your papers are in case you decide later to reveal your identity. If you are taking medication, take it along.

If you currently have questions, you can always contact the arrestees group.

Criminal law lawyer: Michael Kuyp 06-50605913
Law firm: Jebbink Soeteman advocaten (020-5353390)
Immigration law lawyers: Willem Blaauw 06-53641908 en Bernadette Ficq van Blaauw Advocaten 023-7071330
arrestees group: 06-42413496


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech