Aan de slachtoffers van juristerij

Ruis, gepost door: MISTER_M op 30/11/2011 11:12:29

Wanneer: 30/11/2011 - 12:03

Aan de slachtoffers van juristerij

zie de web pagina of lees hieronder de feiten > http://www.sdnl.nl/conceptbrieven-voor-aangifte.htm#verwijzing-b

Aan alle volksvertegenwoordigers, ministers, justitiële en politie ambtenaren, mijn verslag van overheids fraude in de brief aan minister Opstelten over binnenvallen van politie in opdracht van de Officier van Justitie. Zie Deel I en Deel II van het interview, waarin misbruik van bevoegdheden en manipulatie met boze opzet verklaard worden. Deel III kan aanleiding zijn voor een kabinetscrisis omdat de ministers Donner en Verhagen verantwoordelijk zijn voor de uitwassen bij het UWV, het CJIB, de ambassade in Jakarta en het beleid voor Justitie en Buitenlandse Zaken. N.B.: Alle uitlatingen vallen strikt onder de verantwoordelijkheid van Ir. R.A.A. Rietveld.

De gevolgen voor Ir. R.A.A. Rietveld en zijn families leiden tot een forse schadeclaim. Het wel verantwoordelijk, maar niet aansprakelijk zijn, gaat in deze affaire zeker niet op (J.P. Balkenende). Overzicht van documenten die bewijzen wat Rietveld verklaart. In Deel IV noemt Ir. Rietveld namen van personen over (gedoogde) overheidscriminaliteit. Tot nu toe durft niemand vragen stellen. Ook de media niet! Vooral nu de RVD het stellen van vragen verbiedt. Deel V doet verslag van de aangifte bij de politie in Castricum m.b.t. de strafbare feiten waarvan bewijzen zijn bijgevoegd aan de aangifte met een lijst van personen die aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid om zelf aangifte te doen van strafbare feiten waarvan zij kennis dragen. Dit op de verplichting daarvan vanwege art. 160 Sv en 162 Sv van het wetboek van strafvordering. Daarnaast is ook art. 136 Sr. van toepassing. Het wetsartikel art. 161 Sv geeft de burger het recht om aangifte bij politie of Justitie af te dwingen.

Misschien is hier met samenwerking een oplossing te vinden. Het gaat om een bewijs van frauduleus handelen door met name een beëdigd persoon als een advocaat, rechter, griffier, notaris, Kamerlid of een ambtenaar in functie. Bekijk de site en vraag eventueel advies.

Zie: http://www.mstsnl.net/rietveld/rietveld-aangifte-kennisdragers.htm.

Het gaat niet om dit geval op zich, maar om de wet die kennisdragers verplicht om aangifte te doen ( art. 160 Sv en 162 Sv ). Het wetsartikel art. 161 Sv geeft de burger het recht om aangifte bij politie of Justitie af te dwingen.

Er zijn drie concept-formulieren beschikbaar om de juiste weg te bewandelen. Zie: http://www.mstsnl.net/rietveld/conceptbrieven-voor-aangifte.htm

1) een uitnodiging aan een liefst beëdigd functionaris als een rechter, notaris of Kamerlid die als kennisdrager van een te bewijzen strafbaar feit op de hoogte is, maar dat is gepleegd door een derde persoon, deze aangeschreven persoon uit te nodigen om samen met jou aangifte te gaan doen bij de politie. Hij mag dat natuurlijk ook zelfstandig, maar vraag dan een kopie van die aangifte.

2) Een concept aangifteformulier dat je in kunt vullen met je eigen woorden. Dat kan worden afgegeven aan de balie van een rechtbank en de kopie daarvan laat je afstempelen voor inlevering op die dag. Die afgestempelde kopie neem je dan mee naar huis. De Officier van Justitie moet daarop reageren. Ik geef je een voorbeeld op video zoals ik dat zelf heb gedaan. Gewoon nadoen. Bij voldoende deelnemers aan deze actie zal zowel de pers als de politiek gedwongen zijn om daarop te reageren en de wet en de regelingen over o.a. 'Uit Huis Plaatsing', maar ook over de manier waarop rechtszaken lopen ter discussie stellen. Want advocaten mogen liegen, meineed plegen, lasteren en alles wat God en de wet verbiedt in een rechtszaak. Dat moet strafbaar gesteld worden, zoals ik dat aan Job Cohen heb voorgesteld. Zie video en de pagina bij de SDN.

P.s.: Indien de politie weigert een aangifte op te nemen kan je die aangifte zelf op schrift stellen en deze aangifte inleveren bij de hoofdofficier van Justitie bij een rechtbank in het arrondissement. Daarin kan ook vermeld worden dat de politie ter plaatse de wet overtreedt door aangifte te weigeren. Zij zijn namelijk verplicht dat te doen.Lees hoe een en ander loopt in de zaak Rietveld, waarover de parlementaire pers met censuur van de Rijksvoorlichtingsdienst geen vragen mag stellen in de persconferentie met de minister-president op de vrijdagmiddag in Den Haag.
Groet ook aan alle anderen, want je mag dit voorstel natuurlijk ook doormailen naar andere slachtoffers van jeugdzorgbeleid, maar ook naar mensen die gemangeld en geplunderd zijn door het volstrekt corrupte rechtssysteem. De aanval op die drie rechters is een begin.

Ir. R.A.A. Rietveld

Concept brief met een verzoek aan een kennis drager om aangifte te doen

Plaats en datum: ________________________

Ondergetekende,

Dhr / Mevr.: ______________________________________

Adres : ______________________________________

Woonplaats: ______________________________________

Verzoekt u als kennis drager:

Dhr / Mevr.: ______________________________________

Adres : ______________________________________

Woonplaats: ______________________________________

zelfstandig, dan wel in samenwerking met:

Dhr / Mevr.: ______________________________________

Adres : ______________________________________

Woonplaats: ______________________________________

Aangifte te doen bij de politie van de bij u bekende en bewijsbare strafbare feiten gepleegd door een derde.
Dit met de bewijslast die als bijlagen zijn toegevoegd en betrekking hebbend op de hierna vermelde persoon:

Dhr / Mevr.: ______________________________________

Adres : ______________________________________

Woonplaats: ______________________________________

Ondergetekende voegt hierbij een overzicht van de met bewijzen die de strafbare feiten staven die volgens art. 160 Sv en 162 Sv ter kennis moeten worden gebracht van de politie met een aangifte, dan wel aangifte wordt gedaan bij de hoofd officier van Justitie in het betreffende arrondissement, bij gebreke daaraan ook bij de voorzitter van het College van Procureurs-generaal mr. H.J. Bolhaar.

Deze brief is tot op vijf werkdagen na verzending per post slechts een verzoek om de wettelijk verplichte aangifte te doen. Indien na deze termijn geen reactie van u zal zijn ontvangen, waarbij alleen een opname in een ziekenhuis, dan wel een inhechtenisneming van uw persoon een geldige reden kan zijn om deze antwoord termijn te overschrijden, dan zal na het verstrijken van deze antwoord termijn tegen u aangifte worden gedaan als zijnde medeplichtig aan de in de bijlagen en het overzicht vermelde strafbare feit.

Het doel van deze wettelijke weg is om de afdek cultuur die massaal in de rechtspleging plaats vindt te doorbreken. In geval van een aangifte van een strafbaar feit dat is gepleegd door een Tweede Kamerlid of een minister, dient ook van de aangifte een kopie te worden toegezonden aan de procureur van de Hoge Raad, Kazernestraat 52, 2514 CV 's-Gravenhage.

Aangezien Nederland als enig land binnen de Europese Unie geen Constitutioneel Hof heeft, waardoor rechterlijke beslissingen kunnen worden getoetst aan de Grondwet en het Verdrag van de Rechten van de Mens, is het van belang dat artikel 120 van de Grondwet die de Grondwet zelf uitschakelt m.b.t. de toetsing van de rechtspraak aan de Grondwet, vervallen wordt verklaard en Nederland net als alle andere landen van de EU de Europese Grondwet (Verdrag van Lissabon) respecteert met het instellen van een Constitutioneel Hof.

Handtekening: __________________________________

Conceptbrief voor het doen van aangifte bij de politie, dan wel bij de hoofdofficier van Justitie

Datum en plaats: ______________________________

Ondergetekende,

Dhr / Mevr.: _______________________________________________

Adres : ________________________________________________

Woonplaats: _______________________________________________

zelfstandig, dan wel in samenwerking met:

Dhr / Mevr.: ______________________________________________

Adres : _______________________________________________

Woonplaats: ______________________________________________

Doet hierbij aangifte van bewijsbare strafbare feiten gepleegd door een derde. Dit met de bewijslast die als bijlagen zijn toegevoegd en betrekking hebbend op de hierna vermelde persoon:

Dhr / Mevr.: ______________________________________________

Adres : _______________________________________________

Woonplaats: ______________________________________________

en

Dhr / Mevr.: ______________________________________________

Adres : _______________________________________________

Woonplaats: ______________________________________________

Ondergetekende voegt hierbij een overzicht van de met bewijzen die de strafbare feiten staven die volgens art. 160 Sv en 162 Sv ter kennis moeten worden gebracht van de politie met een aangifte, dan wel aangifte wordt gedaan bij de hoofdofficier van Justitie in het betreffende arrondissement, bij gebreke daaraan ook bij de voorzitter van het College van Procureurs-generaal mr. H.J. Bolhaar.

Het doel van deze wettelijke weg is om de afdek cultuur die massaal in de rechtspleging plaats vindt te doorbreken. In geval van een aangifte van een strafbaar feit dat is gepleegd door een Tweede Kamerlid of een minister, dient ook van de aangifte een kopie te worden toegezonden aan de procureur van de Hoge Raad, Kazernestraat 52, 2514 CV 's-Gravenhage.

Aangezien Nederland als enig land binnen de Europese Unie geen Constitutioneel Hof heeft, waardoor rechterlijke beslissingen kunnen worden getoetst aan de Grondwet en het Verdrag van de Rechten van de Mens, is het van belang dat artikel 120 van de Grondwet die de Grondwet zelf uit schakelt m.b.t. de toetsing van de rechtspraak aan de Grondwet, vervallen wordt verklaard en Nederland net als alle andere landen van de EU de Europese Grondwet ( Verdrag van Lissabon ) respecteert met het instellen van een Constitutioneel Hof.

Handtekening: __________________________________

Ontwerp brief aan de korps beheerder bij weigering om aangifte op te nemen door de politie
Model klacht 381

Tegen politie bij een weigering om een aangifte van een burger op te nemen met een verzoek om rechts bescherming bij de burgemeester met een dwangsom van 1000 euro per dag.

--------------------------------------------------------------------------------

Aan de Burgemeester van de gemeente: __________________________________

Plaats en datum: __________________________________

Betreft: Klacht tegen de politie bij een weigering om een aangifte van een burger op te nemen met het verzoek om rechts bescherming bij de burgemeester met een dwangsom van 1000 euro per dag.

Geachte burgemeester,

Hierbij dient ondergetekende een klacht in tegen het optreden van agent: ......................................................................................,

die werkzaam is als........................................................................( functie agent )

bij het team ................................................................................( plaats )

wegens het feit dat hij/zij weigerde om mijn aangifte op te nemen.

In gebreke stelling.

Ondergetekende stelt u als korps beheerder der halve in gebreke dat mijn belangen als burger in uw gemeente niet adequaat en conform de wet worden beschermd. Hierdoor zal een dwangsom van 1000 euro per dag gevorderd worden vanwege dit feit, zoals dat bij artikel 161 Sv is bepaald.

Ik verzoek u er zorg voor te dragen dat u als korps beheerder adequate maatregelen neemt ten einde deze handelwijze in de toekomst uit te sluiten. Voorts verzoek ik u mij te informeren wanneer het u schikt een afspraak te maken om de uitbetaling van de gevorderde dwangsom te bespreken.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw schriftelijke bevestiging van dit schrijven als mede een uitnodiging voor het genoemde gesprek te ge moet.

Hoogachtend,

Handtekening : ________________________________________ datum: ______________________

Naam: _________________________________________

Adres: _________________________________________

Woonplaats: _________________________________________


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech