Laatste ontwikkelingen Notweg vluchtelingen kampement Amsterdam

Nieuws, gepost door: nn op 20/11/2012 11:10:01

Wanneer: 20/11/2012 - 21:29

*** demo: 27 november! 15 uur Dam A'dam! Refugees demonstration in Amsterdam ***
*** oproep: protesteer vrijdag 30 nov tegen ontruiming Kamp Osdorp ***

De laatste ontwikkelingen zijn zeer zorgwekkend. Burgemeester Van Der Laan heeft vandaag 20 november 2012 een brief verstuurd. Deze is hier te downloaden: www.amsterdam.nl/publish/pages/295527/2012-11-20_briefbm_aanbodgemeente_... (= brief van 20 november aan advocaat demonstranten Notweg).

In dit schrijven spreekt hij dreigende taal, nadat hij eerst de mogelijkheden (die hem waarschijnlijk opgedrongen zijn door de staat) uit de doeken gedaan heeft.

De mogelijkheden die hij eerst aanhaalt, zijn dat de vluchtelingen voor woensdag 28 november 2012 om 14:00 te kennen hebben moeten geven, of ze gebruik willen maken van een aangeboden onderdak voor een schamele 30 dagen, waarna men onherroepelijk weer de winterse koude ingestuurd wordt; de burgemeester heeft van de rechtbank te horen gekregen dat de uitspraak op de gevraagde voorlopige voorziening op 28 november 2012 uiterlijk 09:00 geveld gaat worden. Er rest dus de vluchtelingen maar een schamele 5 uur om na die gedane uitspraak een (bepalend voor hun verdere leven?) beslissing te maken.

De advocaten van de vluchtelingen -Böhler Advocaten- hebben namelijk het afgelopen weekend (van 17-18 november 2012) bij de rechter een bezwaarschrift ingediend tegen de ontruiming. Volgens de advocaten is een ontruiming in strijd met een aantal wetten. Zo wordt de vluchtelingen volgens de advocaten hun recht om te demonstreren ontnomen. Daarnaast zou het niet duidelijk zijn van wie het stuk grond is waarop wordt gedemonstreerd en staat daarmee niet vast dat het om een demonstratie op de openbare weg gaat.

De rechtbank, die op verzoek van de vluchtelingen beoordeelt of de aangezegde ontruiming rechtmatig is, heeft gezegd meer tijd nodig te hebben om daar een oordeel over te vellen. De rechter wil onder meer het kamp bezoeken. Om daar genoeg tijd voor te hebben, heeft de rechtbank Van der Laan verzocht de ontruiming op te schorten. De burgemeester heeft daarom de ontruiming een week opgeschort tot vrijdag 30 november 2012 07:00 uur. Na aanleiding daarvan heeft burgemeester Van Der Laan bovenvermelde brief uiteindelijk opgesteld.

Let wel trouwens, bovenstaande geste tot "opvang" betreft alleen de 88 vluchtelingen die geteld zijn op zondagochtend 18 november 2012 en ook doorgegeven schijnen te zijn geweest op lijsten toegestuurd op 15 november 2012.

En erger nog, de burgemeester staat (blijkbaar) in contact met Vluchtelingenwerk; Vluchtelingenwerk, dat ook volledig achter het mensonterend uitzettingsbeleid staat dat door de staat (vooralsnog) resoluut en vooral niet ter discussie staand gehanteerd wordt. Een onderdeel van het aanbod is dan ook, dat de vluchtelingen buiten die 30 dagen opvang een zedenpreek van Vluchtelingenwerk mee gaan krijgen, waarbij het (uiteraard) de bedoeling is de vluchtelingen dusdanig te manipuleren dat ze vrijwillig mee gaan instemmen met uitzetting.

Geen woord wordt er in heel het schrijven weeral gerept over de legitiem gestelde eisen van de vluchtelingen zelf, die (tenslotte) zijn vrije toegang tot onze maatschappij. Dat betekent dat ze kunnen beschikken over alle noodzakelijke financiële, juridische, sociale, educatieve en medische voorzieningen.

Meer uiteraard kan de burgemeester het niet nalaten, zijn "goedwillendheid" extra nadruk te geven, door te stellen dat (ik citeer):

"tijdelijk onderdak zorgt zowel binnen als daarbuiten vanzelfsprekend tot veel extra druk op de faciliteiten voor de maatschappelijke opvang" (zum kotzen!)

en durft zelfs te stellen dat (ik citeer weer):

"het college van burgemeesters en wethouders is van mening dat dit voor de gemeente een ultieme poging is om een humane oplossing (jaja, humane oplossing zelfs he, sheesh) te bieden aan degene die in het tentenkamp hebben overnacht."

Als slot van zijn betoog kan de burgemeester het niet laten, zijn woorden kracht bij te zetten door dreigende taal te gaan hanteren (ik citeer):

"Ik voel mij genoodzaakt u er op attent te maken dat degenen die dit niet doen (hij bedoeld daar mee "degenen die geen gebruik wensen te maken van de opvang noch voor vrijdag 30 november 21012 07:00 zich weeral in de onzichtbaarheid hebben begeven"), het risiko lopen om te worden aangehouden en dat daarmee voor de politie de plicht ontstaat om hen over te dragen aan de vreemdelingenpolitie."

Dit lijkt verdacht veel op de Joodse raad, die ook al vrijwillig meewerkte aan het uitleveren van Joden tijdens de 2e Wereldoorlog (maar dat mag natuurlijk niet gezegd worden, een vergelijking met het fascisme te gaan trekken).

***

Als reactie op de brief, hebben een aantal vluchtelingen verblijvend op het Notweg kamp nu, besloten in hongerstaking te gaan (en in het belang van deze zorgwekkende ontwikkeling lijkt het mij noodzakelijk hun verklaring hier integraal te copy pasten):

Osdorpse vluchtelingen in hongerstaking eisen een oplossing NU (English below)

Al maanden vragen we geduldig om een oplossing voor onze situatie. Al maanden steunen de Nederlanders ons. In het kamp, de demonstratie en in de media. Het enige dat de overheid ons biedt, is ons wegstoppen in een AZC voor één maand, om ons vervolgens op weer op straat te gooien als we deportatie niet accepteren. Dit is onacceptabel. Onze levens lopen gevaar in onze eigen landen. De meerderheid van ons zijn in hongerstaking gegaan. In hongerstaking gaan, in de winter, in een tentenkamp, met al veel mensen ziek, is levensgevaarlijk. We hopen dat de regering eindelijk onze wanhoop begrijpt en onze roep om hulp.

Alsjeblieft!
Open onze dossiers - geloof onze oprechte verhalen
Geef ons toegang tot zorg en onderwijs
Arresteer ons niet meer willekeurig
Geef ons een verblijfsvergunning

Vanwege het organiseren van het kamp zitten we op zwart zaad. Geld is iedere dag nodig voor de meest simpele dingen, alhoewel ook veel dingen worden gedoneerd. Als mensen geld willen doneren wordt dit bijzonder op prijs gesteld. Geld kan gestuurd worden naar Sjerp van Wouden, 6886074, Landsmeer, onder vermelding van 'Donatie kamp Osdorp'. Donateurs zullen een ontvangstbewijs krijgen van hun donatie. Voor meer info, mail kamposdorp@gmail.com, of bel een van de vijf vertegenwoordigers.

Osdorp refugees in hungerstrike demand a solution NOW

For months we have patiently asked for a solution to our situation. For months people of Holland have supported us. In the camp, the demonstration and in the media. The only thing that the government offers us is putting us away in a AZC for one month, and then put us on the street if we do not accept deportation. This is not acceptable. Our lifes are in danger in our own countries. The majority of us have gone on hunger strike. Going on hunger strike in the winter, in a tent camp, with many people allready sick, is dangerous for our lives. We hope that the government finally understands our desperation and our cry for help.

Please!
Open our files - believe our true stories.
Give us access to healthcare and education.
Security from random arrests.
Give us a residency permit.

If you want, give us a call
El mouthena :0685602714
Younes :0685270643
Mustafa :0684566733
Bayisa : 0684482895
Mamadou : 0684997713

Organizing the camp, we're still very low on cash. This is needed every day to organize even the most basic things even though a lot is donated. If people want to donate money this would be highly appreciated. Money can be sent to Sjerp van Wouden, 6886074, Landsmeer with the text 'Donation camp Osdorp'. Donators will recieve at receipt of their money transfer. For more info contact kamposdorp@gmail.com or call one of the five listed representatives.

(Verklaring ge copy paste van http://kamposdorp.blogspot.nl/2012/11/osdorp-refugees-in-hungerstrike-de... )

Tags: vluchtelingen amsterdam refugees


Wie: 
nn

het 'aanbod' brief als pdf.

AttachmentSize
2012-11-20_briefbm_aanbodgemeente_20121120.pdf70.92 KB

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
nn

Gisteren, woensdag 21 november 2012, was er dus eerst die commissievergadering en daarna de plenaire zitting omtrent de vluchtelingenkampen.

In de plenaire zitting (waarvan het volledige verslag hier http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/verslag.jsp?vj=2012-201... te vinden is) heeft de SP een motie ingediend. Ik citeer eerst letterlijk de (uiteindelijke) motie:

De voorzitter:

De motie-Gesthuizen c.s. (29344, nr. 93) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voor uitgeprocedeerde vluchtelingen welke Nederland moeten verlaten niet altijd mogelijk is dit te doen en dat het tevens voorkomt dat het ook voor de Nederlandse overheid niet mogelijk is, hen uit te zetten;

voorts constaterende dat de schuld van deze onmogelijkheid niet eenzijdig bij de uitgeprocedeerden kan en mag worden gelegd en dat landen van herkomst in voorkomende gevallen niet of onvoldoende meewerken aan terugkeer;

van mening dat het onwenselijk is dat uitgeprocedeerden op straat leven omdat dit noch voor henzelf noch voor andere inwoners van ons land een goede, veilige en gezonde situatie is;

verzoekt de regering, voor uitgeprocedeerde vreemdelingen welke niet terug kunnen reizen naar hun land van herkomst, welke niet door de Nederlandse overheid uitgezet kunnen worden en welke mee willen werken aan terugkeer of een andere oplossing, menswaardige opvang te bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie is uiteindelijk aangenomen.

(Uit de notulen:

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, D66, GroenLinks, 50PLUS en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Gesthuizen (SP):
Voorzitter. Nu mijn motie is aangenomen en de situatie voor de asielzoekers bovendien binnen ongeveer een week zeer urgent gaat worden omdat de tentenkampen ontruimd zullen worden, vraag ik het kabinet om de Kamer binnen een week op de hoogte te stellen over de wijze waarop het deze motie gaat uitvoeren.

De voorzitter:
Ik stel voor het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.).

Maar laten we nu eens gaan kijken, wat dit impliceert. Want de implicaties van deze motie zijn verder strekkend als velen (of sommigen) in de gaten hebben, mogelijkerwijs.

De SP heeft met het indienen van deze motie weeral verraad gepleegd aan het legitieme protest van de vluchtelingen verblijvend op de tentenkampen. De SP heeft namelijk, met deze motie, het protest zelf compleet en resoluut willen negeren. Want doordat de SP alleen maar de nadruk heeft gelegd op die "menswaardige opvang", gaan ze al volledig voorbij aan de politiek gestelde eisen (die zijn vrije toegang tot onze maatschappij. Dat betekent dat ze kunnen beschikken over alle noodzakelijke financiële, juridische, sociale, educatieve en medische voorzieningen). Weeral is dit alleen maar de nadruk leggen op de humanitaire- i.p.v. ook de politieke eisen mee te nemen.

Daarbij heeft de SP ook nog het gore lef gehad, nadat duidelijk was geworden dat de motie aangenomen was, te gaan stellen dat (ik citeer) "de tentenkampen ontruimd zullen worden". Hierbij gaat de SP er dus vanuit, dat de vluchtelingen verblijvend op de tentenkampen vrijwillig aan uitwijzing mee gaan werken, eerst en vooral. Duidelijk is namelijk in de motie zelf gesteld dat (ik citeer) "mee willen werken aan terugkeer" voorop staat. De "of een andere oplossing" die erna vermeld wordt in de aangenomen motie is van onderschikt belang, daar die andere (eventuele) oplossing er eerst en vooral op gestoeld is dat er een latent aanwezige vrijwillige medewerking tot uitzetting aanwezig moet zijn.

Een andere oplossing is (of kan) bijvoorbeeld zijn, dat de individuele vluchteling mogelijkerwijs gebruik kan maken van de zo geheten buitenschuldprocedure. Maar over deze procedure is Teeven ook heel duidelijk (ik citeer weer uit de gemaakte notulen): "Als zij in de terugkeerprocedure zitten, kan de buitenschuldsituatie ontstaan en dat kan niet op een andere wijze." Duidelijk en onomwonden wordt (weeral) gezegd dat vrijwillige terugkeer eerst en vooral de wens moet zijn.

Weeral wordt getracht eenieder die begaan is met het lot van deze mensen een rad voor de ogen te draaien, weeral wordt getracht zand in de ogen te strooien. Weeral laat men echter de nietsontziende uitzettingsmachine onaangetast zijn vernietigend werk doen.

Maar waar echter zand in gestrooid MOET worden, is die nietsontziende uitzettingsmachine die op volle toeren doordraait!

Het wordt daarom hoog tijd, de leugen te gaan ontmaskeren: door hen (= de volledige parlementaire politieke partijen -die allen, van links tot rechts, in hun programma's het uitzettingsbeleid volledig ondersteunen- maar ook de hulpverleningsorganisaties die er zijn, Vluchtelingenwerk Nederland en andere gelieerde organisaties die het uitzettingsbeleid ook mee onderschrijven, alvorens men geneigd is "hulp" te verlenen) die willens en wetens een bijdrage aan die machine leveren, ook eens op een andere manier gaan duidelijk maken DAT ze er aan bijdragen!

Alleen DAT kan een bijdrage leveren aan de strijd gevoerd door de vluchtelingen, verblijvend op de kampementen zelf, maar ook al die andere duizenden tot illegaal verklaarde mensen die rondzwerven op Nederland's wegen en zelfs hen in de verschillende centra's, mogelijkerwijs verder "helpen". Verzaken we dat nu, dan zal het nietsontziende uitzettingsbeleid alleen maar aangescherpt worden.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech