Pand gekraakt voor Woningsdag - Building squatting for Housing day [AMSTERDAM]

Nieuws, gepost door: nn op 28/04/2024 04:10:34

Wanneer: 28/04/2024 - 21:02

GEEN WONING GEEN KONING

Gravenstraat Hi Ha Herkraak!


Op 27 April kwamen we samen om Woningsdag te vieren, niet Koningsdag. In plaats van de monarchie te vieren, vieren we het verzet en de moed van gewone mensen. Koningsdag is een dag van hypocrisie, waarop we oranje plastic kronen dragen om te doen alsof we een koning zijn, terwijl we om de andere dag worstelen om rond te komen. Terwijl de koninklijke familie baadt in luxe, lukt het ons nauwlijks om te betalen voor basisbehoeften zoals voedsel, energie en huisvesting. Nationalisme en de vieringen van de monarchie die we vandaag de dag zien, werkt mee aan het creeeren van een oneerlijke verdeling. Het trekt kunstmatige grenzen over land en verdeelt ons, het doorbreekt de natuurlijke neiging tot solidariteit tussen mensen en leert ons in plaats daarvan dat we bang voor elkaar moeten zijn.

Het is tijd om te leren en na te denken over onze geschiedenis. Het wordt tijd dat we weigeren het gif van het nationalisme te drinken en ons afvragen wat we eigenlijk vieren als we de verjaardag van de koning vieren. Koningsdag is een dag van moedwillige onwetendheid: waarop we de wandaden van de koninklijke familie vergeten, onze problemen en onze dagelijkse zoektocht naar stabiliteit vergeten en onnadenkendheid en dronken uitspattingen vieren. Maar vandaag zijn we hier om een dag van herdenking te creëren, die dient om ons te herinneren aan de bloedige geschiedenis van de Nederlandse staat en de medeplichtigheid van de monarchie aan kolonialisme en genocide. We zijn hier om de solidariteit van gewone mensen en hun verzet tegen onderdrukking te vieren. We zijn hier om het begin van het einde van de monarchie te vieren. We zijn hier om Woningsdag te vieren, niet Koningsdag.
Om Koningsdag af te trappen hebben we dit gebouw gekraakt. Dit gebouw is een keer eerder gekraakt tijdens de Woon demonstratie "Woonprotest" in september 2021 en werd door de politie ontruimd met 61 arrestaties tot gevolg. We hebben dit gebouw nu gekraakt als reactie op deze gebeurtenis en de alsmaar stijgende kosten van huisvesting.
Gravenstraat 26 stond minstens vier jaar leeg en is eigendom van de CEO van YoungCapital; Rogier André Leon Thewessen en vastgoedspeculant; Jerôme Anzola. Beiden verdienen hun rijkdom door middle van uitbuiting van mensen uit de arbeidersklasse en gebruiken hun rijkdom om gebouwen leeg te laten staan midden in een huizencrisis.
Het is onze taak om hier terug te vechten, om thuis een revolutionaire beweging op te bouwen en de infrastructuur van oorlog en kapitaal aan te vallen. Met dat doel openen we vandaag dit gebouw. Op deze dag weigeren we deze betekenisloze nationalistische feestdag te vieren. We weigeren een monarchie te vieren die ons belastinggeld aftroggelt om hun lege villa's te financieren. We weigeren een staat te vieren die oorlogen en genociden financiert. Voor de bevrijding van iedereen, tegen de parasitaire heersende klasse.

--- ENG ---

Today we come together to celebrate Woningsdag, not koningsdag. Instead of celebrating the monarchy, we will celebrate the resistance and bravery of everyday people. Kingsday is a day of hypocrisy, where we wear orange plastic crowns to pretend we are a king, while every other day we are struggling to make ends meet. While the royal family bathes in luxury we are struggling to pay for basic necessities like food, energy and housing. Nationalism and the celebrations of the monarchy we see today, work to create false divisions that do not serve us. It draws artificial borders over land and divides us, it breaks the natural tendency of solidarity between people and instead teaches us we should fear one another.

It is time to learn and reflect on our history. It is time that we refuse to drink the poison of nationalism and ask ourselves what we actually celebrate when we celebrate the birthday of the king. Kingsday is a day of wilful ignorance: where we forget the wrongdoings of the royal family, forget our problems and our daily search for stability and celebrate thoughtlessness and drunk excess. But today we are here to create a day of remembrance, that serves to remind us of the bloody history of the Dutch state and the complicity of the monarchy in colonialism and genocide. We are here to celebrate the solidarity of everyday people and their resistance against oppression. We are here to celebrate the beginning of the end of the monarchy. We are here to celebrate Woningsdag, not koningsdag.

To kick of Woningsdag we have squatted this building. This building has been squatted before during the housing demonstration “Woonprotest” in September 2021 and was met with a eviction from the police which resulted in 61 arrests. We now squatted this building as a reaction towards this event and the ever increasing cost of housing.

Gravenstraat 26 was empty for four years and is owned by the CEO of YoungCapital Rogier André Leon Thewessen and real-estate speculator. Jerôme Anzola. They both earn their wealth trough exploitation of working class people and use their wealth to leave buildings empty in the midst of a housing crisis.

The task we have at hand is to fight back here, to build a revolutionary movement at home and attack the infrastructure of war and capital. It is with this purpose that we open this building today. On this day we refuse to celebrate this meaningless nationalist holiday. We refuse to celebrate a monarchy that leeches off our taxes to fund their empty villas. We refuse to celebrate a state that finances wars and genocides. For the liberation of all, against the parasitic ruling class.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech