Zaterdag 14 januari: Lützerath verdedigen!

Nieuws, gepost door: nn op 13/01/2023 01:12:14

Wanneer: 13/01/2023 - 12:18

De oproep om massaal naar Lützerath te gaan, een uurtje rijden van Roermond. Of anders elders RWE – in Nederland het voormalige Essent – te bezetten.
(German version at bottom)


Vanaf dinsdag 16 januari kan het dorp Lützerath gesloopt worden om energiekoncern RWE mogelijk te maken de bruinkolenlaag eronder de lucht in te laten pompen. Maar duizenden mensen houden het dorp bezet. Voor morgen, zaterdag is een grote demonstratie aangekondigd, waarna opgeroepen wordt om met zoveel mogelijk mensen te blijven voor acties, barrikades en verzet.

https://www.youtube.com/watch?v=tFyevb44AtY

Het klimaat/natuurschandaal wordt in Duitsland mede mogelijk gemaakt door de Groene Partij, die niet alleen landelijk regeert met de SPD, maar in de deelstaat Noordrijn-Westfalen ook aan de macht is, met de christendemocratische CDU. Die partij speelt, net als de politiewoordvoerder, vol in op criminalisering van de actievoerders. Het gebruikelijke scenario dus, waar activisten hun lijf, leden en inventiviteit en andere middelen tegenover zetten.

Meer nieuws:
https://luetzerathlebt.info/
Alle info-tickers: https://luetzerathlebt.info/ticker/index.html
https://www.ende-gelaende.org/ende-gelaende-goes-luetzerath/
Twitter https://twitter.com/luetzibleibt
–-----------
Oproep voor demonstratie zaterdag 14 januari:
(Vertaling: globalinfo.nl), Duitse versie op indymedia.de en hieronder)

14.01.22 Op naar Lützerath - Europabrede mobilisatie - massale blokkades - definitief voorkomen van de ontruiming.

Op zaterdag 14 januari om 12 uur gaan we demonstreren tussen het dorp en de kolengraver en eisen: Lützerath blijft. Vervolg acties in uiteenlopende vormen!!!
oproep: Allemaal naar Lützerath! Tegen de ontruiming - voor een kolenstop en klimaatrechtvaardigheid!
In januari wil het energiebedrijf RWE Lützerath vernietigen om de kolen eronder te verbranden. Bruinkool is de meest klimaatschadelijke energiebron en de bruinkoolwinning in Rijnland is de grootste bron van CO2 in Europa. Alleen al in de dagbouwmijn van Garzweiler wil RWE nog eens 280 miljoen ton bruinkool winnen, een klimaatkiller: Dit betekent dat de naleving van de in het klimaatakkoord van Parijs vastgestelde limiet van 1,5 graad onbereikbaar ver weg komt.

We voelen de gevolgen van de opwarming van de aarde al steeds sterker: extreme hittegolven en overstromingen zoals die in de Ahr-vallei of onlangs in Nigeria komen steeds vaker voor en eisen veel levens. Miljoenen mensen wereldwijd verliezen reeds hun middelen van bestaan als gevolg van de klimaatcrisis - in de afgelopen tien jaar moesten elk jaar meer dan 20 miljoen mensen hun huis verlaten. Toch blijft de wereldwijde uitstoot stijgen. Duitsland, als een van de landen met de historisch grootste klimaatschuld, moet zo snel mogelijk stoppen met koolwinning. Want elke extra ton kool die we in het Rijnland winnen, veroorzaakt wereldwijd nog meer leed en crisis, vooral in de landen van het Mondiale Zuiden.

Al meer dan twee jaar verzetten de mensen in Lützerath zich tegen fossiele vernietiging - net als in het Hambachse bos. Zij hebben boomhutten, huisjes en zonnepanelen gebouwd, het dorp nieuw leven ingeblazen en ons allen laten zien dat een solidaire samenleving mogelijk is. Maar de zwart-groene deelstaatregering heeft, samen met de federale regering en RWE, besloten het dorp deze winter te slopen voor kool. De ontruiming dreigt medio januari - wij verzetten ons daartegen met een krachtige demonstratie op zaterdag 14 januari in Lützerath. Samen met duizenden mensen en in solidariteit met de wereldwijde beweging voor klimaatrechtvaardigheid eisen we van de verantwoordelijken:
*) Stop de ontruiming van Lützerath.
*) De kolen onder Lützerath moeten in de grond blijven!
*) Een landelijke afbouw van kool die verenigbaar is met de 1,5°-grens - zowel in het Rijnland als in Oost-Duitsland.

Aankomst & vertrek Met het openbaar vervoer
Er zijn drie treinstations in de buurt:
Erkelenz (VRS, ca. 10km. Let op, vervangend treinvervoer!)
Hochneukirch (VRR, ca. 10km) 
Herrath (VRR, ca. 8km)

Pendelbussen: Er rijden pendelbussen van de treinstations Erkelenz en Hochneukirch naar de demo en terug.

Met de auto
Rijd via Jackerath (ten zuiden van Lützerath) naar Lützerath (vanaf 06.01.). Het is nog niet helemaal duidelijk welke ontmoetingsplaats de politie zal toestaan, dus blijf hier op de website kijken. Helaas moeten jullie rekening houden met een wandeling van ongeveer 15 minuten naar het ontmoetingspunt. We zullen proberen een pendeldienst te voorzien voor mensen met beperkte mobiliteit, dus je kunt de pendeldienst aanvragen wanneer je de parkeerplaats oprijdt.

Gemeenschappelijke reis vanuit vele steden : https://pad.fridaysforfuture.is/p/r.b9ecb65d651bf9bb44917575799a9024

Het protest tegen de ontruiming zal kleurrijk en divers zijn. Wij zullen onze democratische rechten uitoefenen, opkomen voor een fossielvrije toekomst en ons verzetten tegen de criminalisering van klimaatactivisme. Op zaterdag 14 januari om 12 uur gaan we demonstreren tussen het dorp en de kolengraver en eisen: Lützerath blijft.

Kom dit weekend ALLEMAAL naar Lützerath om de ontruiming voor eens en altijd te voorkomen!
-------------

German:

4.01.22 Auf nach Lützerath - Europaweite Mobilisierung - Massenblockaden - endgültige Verhinderung der Räumung

Am Samstag, 14. Januar um 12 Uhr demonstrieren wir zwischen Dorf und Kohlebagger und fordern: Lützerath bleibt! Anschließung vielfältige Aktionen!!!

Aufruf: Auf nach Lützerath!Gegen die Räumung – für Kohleausstieg & Klimagerechtigkeit

Im Januar will der Energiekonzern RWE Lützerath zerstören, um die Kohle darunter zu verfeuern. Braunkohle ist der klimaschädlichste Energieträger und das rheinische Braunkohlerevier die größte CO2-Quelle Europas. Allein im Tagebau Garzweiler plant RWE noch weitere 280 Millionen Tonnen des Klimakillers Braunkohle zu fördern: Damit rückt die Einhaltung der 1,5 Grad-Grenze aus dem Pariser Klimaabkommen in weite Ferne.

Bereits jetzt spüren wir die Folgen der Erderhitzung immer stärker: Extreme Hitzewellen und Fluten wie im Ahrtal oder erst kürzlich in Nigeria werden immer häufiger und fordern viele Todesopfer. Weltweit verlieren Millionen Menschen schon heute durch die Klimakrise ihre Lebensgrundlagen – im vergangenen Jahrzehnt mussten jährlich mehr als 20 Millionen Menschen ihr Zuhause verlassen. Dennoch steigen die globalen Emissionen immer weiter. Deutschland muss, als eines der Länder mit der historisch größten Klimaschuld, den Kohleabbau so schnell wie möglich stoppen. Denn jede weitere Tonne Kohle, die wir im Rheinland abbaggern, verursacht weltweit und vor allem in Ländern des Globalen Südens noch mehr Leid und Krise.

Seit über zwei Jahren leisten Menschen in Lützerath Widerstand gegen die fossile Zerstörung – wie damals im Hambacher Wald. Sie haben Baumhäuser, Hütten und Solaranlagen errichtet, den Ort wiederbelebt und zeigen uns allen, dass eine solidarische Gesellschaft möglich ist. Doch die schwarz-grüne Landesregierung hat gemeinsam mit der Bundesregierung und RWE entschieden, das Dorf noch diesen Winter für die Kohle abzureißen. Die Räumung steht Mitte Januar bevor – dem stellen wir uns mit einer kraftvollen Demo am Samstag, den 14. Januar in Lützerath entgegen. Gemeinsam mit tausenden Menschen und in Solidarität mit der globalen Bewegung für Klimagerechtigkeit fordern wir von den Verantwortlichen:

Die Räumung von Lützerath stoppen.

Die Kohle unter Lützerath muss im Boden bleiben!

Einen bundesweiten Kohleausstieg, der kompatibel ist mit der 1,5°-Grenze – sowohl im Rheinland als auch in Ostdeutschland.

An- & AbreiseMit dem ÖPNV

Es gibt drei Bahnhöfe in der Nähe:

Erkelenz (VRS, ca. 10km. Achtung, Schienenersatzverkehr!)

Hochneukirch (VRR, ca. 10km)

Herrath (VRR, ca 8km)

Shuttles

Es wird Shuttle-Busse von den Bahnhöfen Erkelenz und Hochneukirch zur Demo und zurück geben.

Mit dem Auto

Fahrt über Jackerath (südlich von Lützerath) nach Lützerath (Stand 06.01.). Es ist derzeit nicht ganz klar, welchen Versammlungsort die Polizei zu lässt, deshalb schaut weiterhin hier auf der Website nach. Ihr müsst leider damit rechnen, dass ein Fußweg bis zum Versammlungsort von ca. 15min nötig sein wird. Wir versuchen einen Shuttle für mobilitätseingeschränkte Personen bereit zu stellen, so dass ihr bei der Parkeinweisung den Shuttle anfordern könnt.

Gemeinsame Anreise aus vielen Städten : https://pad.fridaysforfuture.is/p/r.b9ecb65d651bf9bb44917575799a9024

Der Protest gegen die Räumung wird bunt und vielfältig sein. Wir nehmen unsere demokratischen Rechte wahr, treten ein für die fossilfreie Zukunft und stellen uns dagegen, dass Klimaaktivismus kriminalisiert wird. Am Samstag, 14. Januar um 12 Uhr demonstrieren wir zwischen Dorf und Kohlebagger und fordern: Lützerath bleibt!

Kommt ALLE am Wochenende nach Lützerath, um die Räumung endgültig zu verhindern!Wie: 
nn

Defending Lützerath on Saturday!

The call to go en masse to Lützerath, an hour's drive from Roermond. Or else elsewhere to occupy RWE - in the Netherlands the former Essent.
(from globalinfo.nl: https://www.globalinfo.nl/Nieuws/zaterdag-luetzerath-verdedigen)
Starting Tuesday, Jan. 16, the village of Lützerath may be demolished to allow energy conglomerate RWE to pump the lignite coal layer beneath it into the air. But thousands of people are occupying the village. A large demonstration has been announced for tomorrow, Saturday, followed by calls for as many people as possible to stay for actions, barricades and resistance.

Video with call in German: https://www.youtube.com/watch?v=tFyevb44AtY

The climate/nature scandal is made possible in Germany in part by the Green Party, which not only rules nationally with the SPD, but is also in power in the state of North Rhine-Westphalia, with the Christian Democratic CDU. That party, like the police spokesman, is playing full on criminalization of activists. Thus, the usual scenario, against which activists put their bodies, members and inventiveness and other means.

More news:

https://luetzerathlebt.info/
Al info-tickers: https://luetzerathlebt.info/ticker/index.html
https://www.ende-gelaende.org/ende-gelaende-goes-luetzerath/
Twitter https://twitter.com/luetzibleibt
–-----------
Call for demonstration Saturday, January 14:

(Translation: globalinfo.nl ), German version on indymedia.de: https://de.indymedia.org/node/251176
14.01.22 On to Lützerath - Europe-wide mobilization - mass blockades - definitively prevent the eviction.
On Saturday, January 14 at noon we will demonstrate between the village and the coal digger and demand: Lützerath stays. Continued actions in various forms!!!

call: all to Lützerath! Against the eviction - for a coal stop and climate justice!

In January, the energy company RWE plans to destroy Lützerath to burn the coal underneath. Lignite is the most climate-damaging energy source, and lignite mining in Rhineland is the largest source of CO2 in Europe. In the Garzweiler open-cast mine alone, RWE wants to extract another 280 million tons of lignite, a climate killer: This means that compliance with the 1.5 degree limit set in the Paris climate accord is getting unattainably far away.
We are already feeling the effects of global warming more and more strongly: extreme heat waves and floods like those in the Ahr Valley or recently in Nigeria are becoming more frequent and claiming many lives. Millions of people worldwide are already losing their livelihoods due to the climate crisis - over 20 million people have had to leave their homes every year for the past decade. Yet global emissions continue to rise. Germany, as one of the countries with the historically largest climate debt, must stop coal mining as soon as possible. Because every additional ton of coal we extract in the Rhineland causes even more suffering and crisis worldwide, especially in the countries of the Global South.

For more than two years people in Lützerath have been resisting fossil destruction - just like in the Hambach forest. They have built tree houses, cottages and solar panels, revived the village and shown us all that a solidarity society is possible. But the black-green state government, along with the federal government and RWE, has decided to demolish the village for coal this winter. Eviction is imminent in mid-January - we oppose it with a powerful demonstration on Saturday, January 14, in Lützerath. Together with thousands of people and in solidarity with the global movement for climate justice, we demand from those responsible:
*) Stop the eviction of Lützerath.
*) The coal under Lützerath must remain in the ground!
*) A nationwide reduction of coal compatible with the 1.5° limit - both in the Rhineland and East Germany.

Arrival & departure By public transportation
There are three train stations nearby:
Erkelenz (VRS, approx. 10km. Please note, substitute train transportation!).
Hochneukirch (VRR, approx. 10km) 
Herrath (VRR, approx. 8km)

Shuttle buses

Shuttle buses run from the Erkelenz and Hochneukirch train stations to the demo and back.

By Car: Drive via Jackerath (south of Lützerath) to Lützerath (from 06.01.). It is not quite clear yet which meeting place the police will allow, so keep checking the website here. Unfortunately, you have to reckon with a walk of about 15 minutes to the meeting point. We will try to provide a shuttle for people with limited mobility, so you can request the shuttle when you enter the parking lot.

Common journey from many cities : https://pad.fridaysforfuture.is/p/r.b9ecb65d651bf9bb44917575799a9024

The protest against eviction will be colorful and diverse. We will exercise our democratic rights, stand up for a fossil-free future and oppose the criminalization of climate activism. On Saturday, January 14 at noon we will demonstrate between the village and the coal digger and demand: Lützerath stays.
ALL Come to Lützerath this weekend to prevent the eviction once and for all!Wie: 
nn

Lützerath bleibt! - Tag X seit 3.1. is live
https://twitter.com/i/broadcasts/1MnxnpyDjVwGOWie: 
nn

Powned journalisten ff een lesje gegeven door antifa.Wie: 
nn

cops defending coal mine get stuck in mudWie: 
nn

Amstelveenseweg

Foto: 

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
nn

German Mud Wizard

Foto: 


Wie: 
nn

Wir starten die Offensive für das gute Leben und blockieren seit 5 Uhr einen Kohlebagger im Tagebau Hambach in Solidarität mit den Besetzer*innen in #Lützerath und für den sofortigen Kohleaustieg!
https://nitter.lacontrevoie.fr/Gegenangriff1Wie: 
nn
Foto: 


Wie: 
nn

nu ook met claymobil klimaatactivistje spelen

Foto: 

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech