Kraakpoging Gravenstraat en politiegeweld

Nieuws, gepost door: nn op 12/09/2021 09:10:10

Waar: Amsterdam, Netherlands
Wanneer: 12/09/2021 - 20:46

Vandaag is er geprobeerd de panden aan Gravenstraat 26-28 te kraken op de dag van het Woonprotest. Duizenden mensen waren op de been om te demonstreren tegen de zogenaamde wooncrisis - de schaarste en uitbuiting op de woningmarkt, het tekort aan betaalbare woonruimte en de disproportionele stijging van huurprijzen.

De politie heeft buitensporig geweld gebruikt om ons weg te slaan van de plek die ons nieuwe thuis zou worden. Vanaf het moment dat wij aankwamen op de demonstratie werden bepaalde activisten overdreven in de gaten gehouden door de politie en zelfs opgepakt voor het dragen van een anti-nazi symbool. De politie was er vanaf het begin op uit om activisten te onderdrukken en te pakken. Het politiegeweld escaleerde zodra wij aankwamen bij de Dam. Wij werden in elkaar geslagen, uit de menigte gesleurd door stille agenten en sommigen van ons werden zelfs tot bloedens toe op de grond geslagen en over gerend door agenten. De politie koos er bewust voor om te escaleren en we hoorden hen zelfs zeggen dat ze er bewust "vol tegenaan gingen".

Kraken IS woonprotest en wij waren vandaag actieve deelnemers aan de demonstratie. Het valse statement wat door de politie de wereld is ingebracht dat wij losstaan van de grotere groep demonstranten is belachelijk. Het protest stond voor dezelfde waarden als wij. Kraken is van oudsher een van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste, onderdeel van het aanpakken van de woningcrisis. Wonen is een eerste levensbehoefte en als dit niet aan ons gegeven wordt door de staat en de samenleving, dan nemen wij het. Vandaag heeft de politie en de staat laten zien dat zij geen fuck geven om betaalbare en goede huisvesting maar dat zij liever mensen arresteren en in elkaar slaan.

We wonen in een stad waar elk huis nodig is. In plaats daarvan wordt aan speculanten als Rogier Thewassen toegestaan om huizen te laten verrotten in plaats van er mensen in te huisvesten. Wij geloven dat kraken een meer dan legitieme manier is om de wooncrisis te bestrijden. Juist op de dag van het Woonprotest moeten we het heft in eigen handen nemen. Woonruimte is een eerste levensbehoefte en moet beschikbaar zijn voor iedereen. En als we het niet krijgen, dan nemen we het!

De panden aan de Gravenstraat zijn in het bezit van speculant Rogier Thewassen die CEO van uitzendbureau Young Capital is en 116 panden in zijn bezit heeft. De huizen staan al meer dan twee jaar leeg en zijn dichtgetimmerd. Wij vinden het onacceptabel dat huizen leegstaan terwijl wij dakloos zijn en zoeken naar betaalbare woonruimte. Wij worden gearresteerd en weggeslagen terwijl speculanten als Rogier Thewassen wegkomen met hun vieze speculatie spelletjes.

Groenlinks Burgemeester Femke Halsema kiest stelselmatig de kant van de speculant en heeft de afgelopen jaren talloze panden laten ontruimen voor leegstand. Eigenaren worden ondertussen nauwelijks aangepakt en kunnen verder met speculeren door, naast de Wet Kraken en Leegstand, ook precaire contracten aan te bieden via winstgevende bedrijven die aan zogenaamd 'leegstandsbeheer' doen. Deze contracten zijn ontkleed van alle huurrechten. Beleid zoals Goed Verhuurderschap is daardoor een wassen neus. Ook vandaag is wederom bewezen dat de gemeente Amsterdam altijd de kant van de speculant kiest en het repressieve politieapparaat inzet om ons tot bloedens toe te verhinderen een nieuw huis te vinden.

Maar woningnood breekt wet! Kraken zal doorgaan. Kraken gaat door omdat jongeren en andere woningzoekenden anders nog meer speelbal worden van huiseigenaren, woningcorporaties en antikraakbureau's. Kraken gaat door omdat je een recht moet nemen wanneer je het niet krijgt. Kraken gaat door omdat eigendom geen eerste levensbehoefte is, maar een dak boven je hoofd wel. Tegen speculanten,beleidsmakers en wolven in schaapskleren moet de boodschap altijd helder blijven: als we het niet krijgen, dan nemen we het! Kraken gaat door!Wie: 
nn

Op de video (6 minuten)
https://www.youtube.com/watch?v=KDLdicIkLJY

Kan je dit niet zien? Te downloaden met bijvoorbeeld tubeoffline.comWie: 
nn
Foto: 


Wie: 
nn
Foto: 


Wie: 
nn

Video van Ruptly

https://www.youtube.com/watch?v=DwnFagWZrzAWie: 
nn

Amsterdam BIJ1 vraagt spoeddebat aan in de gemeenteraad

Aan de gemeenteraad

Op verschillende beelden die circuleren op het internet, o.a. zichtbaar op de website van AT51, is te zien hoe de politie op zondag 12 september met wapenstokken inslaat op vreedzame demonstranten van het woonprotest. Journalist Frederike Geerdink schrijft hierover op Twitter2 dat de betreffende groep demonstranten direct werd omsingeld nadat zij afweken van de route en dat de politie uit het niets begon met duwen en slaan met wapenstokken.

Op het moment dat dit gebeurde was ik zelf ook aanwezig op de betreffende locatie. Het optreden van de politie was agressief en escalerend i.p.v. de-escalerend, waardoor de onrust rond de Dam enkel verder toenam. Ik heb met mijn eigen ogen gezien hoe een fotograaf hardhandig op de grond werd gewerkt en geslagen werd met wapenstokken door verschillende agenten. Toen ik toekeek naar de politie die geweld toepaste, dreigde een agent mij te slaan met een wapenstok, zelfs nadat ik aangaf dat ik raadslid ben. Hij schreeuwde met de nodige consumptie en vol woede in mijn gezicht: “Het maakt me geen flikker uit dat je raadslid bent.”

Er is een statement over de actie van “de kraakbeweging” te lezen in het Parool3, hierin wordt aangegeven dat de krakers een pand van een speculant die 116 panden bezit, dat al twee jaar leegstaat, wilde kraken. Het is de vraag of deze vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid in een tijd van schaarse politiecapaciteit, woningnood4 en een landelijke dak- en thuislozencrisis5 met dergelijk excessief politiegeweld afgestraft moet worden.

1 https://www.at5.nl/artikelen/210921/groep-demonstranten-probeert-pand-te...
2 https://twitter.com/fgeerdink/status/1437103226545913862
3 https://www.parool.nl/amsterdam/politie-verricht-61-arrestaties-bij-kraa...
4 https://nos.nl/artikel/2397477-protest-tegen-woningnood-verbaasd-dat-dit...
5 https://www.ad.nl/binnenland/aantal-daklozen-in-nederland-verdubbeld-ied...

Reden van spoedeisendheid

In deze periode worden er regelmatig grote demonstraties georganiseerd in Amsterdam, waarbij afgelopen weekend niet de eerste keer is dat er sprake was van hardhandig politieoptreden. Het ligt in de lijn der verwachting dat er in de aankomende tijd meer demonstraties zullen plaatsvinden, waarbij de kans aanwezig is dat de politie opnieuw met geweld zal optreden. In het kader van de waarborging van het recht op betoging is het essentieel dat de burgemeester zo snel mogelijk – voordat er mogelijk aankomende weekend al nieuwe demonstraties plaatsvinden - verantwoording aflegt over de inzet van de politie in dergelijke situaties. De burgemeester zegt immers zelf dat het demonstratierecht “bijkans heilig” is. Wanneer dat grondrecht toch wordt beperkt, bijvoorbeeld doordat de politie vreedzame demonstranten uit elkaar probeert te slaan, dan moet de burgemeester hier verantwoording over afleggen aan de gemeenteraad.

Het lid van de gemeenteraad,

J.A. Veldhuyzen (BIJ1)Wie: 
nn

De arrestantengroep heeft het druk gehad dus even een niet al te precieze update van iemand die geen AG doet. Er zit nog 1 persoon die NN gebleven is vast op strafrechtelijke gronden. Verder zijn een stuk of 17 NN'ers de afgelopen uren vrijgelaten (zij waren aangehouden op grond van het overtreden van de APV...) en ook een aantal personen die wel bij naam bekend zijn en op strafrechtelijke gronden waren aangehouden zijn vanmiddag vrij gekomen.

Dank voor alle steun!

Meer info volgt.Wie: 
nn

Heeft iemand een idee op welk artikel in de APV de mensen in de Gravenstraat zijn aangehouden?Wie: 
nn

Artikel 2.2 Samenscholing, ongeregeldheden, ordeverstoring en samenkomstenWie: 
nn

Bericht vanuit de AG:

Inmiddels zijn alle arrestanten vrijgelaten. Een aantal van hen is NN gebleven, een aantal niet. Een deel van de groep is aangehouden op grond van de APV omtrent samenscholing, een ander deel voor andere vergrijpen.


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.

>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
nn

Police posted a statement on their Instagram! Damage control!!

They say that the guy in the wheelchair ran really hard into the policemen. That is why they pulled him out of his wheelchair backwards???

Shame on you police of Amsterdam! SHAME!Wie: 
nn

The police used excessive force to beat us away from the place that was to become our new home. From the moment we arrived at the demonstration, certain activists were excessively monitored by the police and even arrested for wearing an anti-Nazi symbol. From the beginning, the police were out to suppress and catch activists. Police brutality escalated as soon as we arrived at Dam Square. We were beaten up, dragged out of the crowd by plain clothes policemen and some of us were even beaten to the ground and run over by policemen until we were bleeding. The police deliberately chose to escalate and we even heard them say that they deliberately “went full on”.

Squatting IS housing protest and we were active participants in the demonstration today. The false statement put out into the world by the police that we are disconnected from the main group of protesters is ridiculous. The protest stood for the same values as we do. Squatting has traditionally been one of the most important, if not the most important, part of addressing the housing crisis. Housing is a basic necessity to live and if it is not provided by the state and society, then we will take it. Today the police and the state showed that they don’t give a fuck about affordable and good housing but would rather arrest and beat people up.

We live in a city where every house is needed. Instead, speculators like Rogier Thewassen are allowed to let houses rot instead of letting people live in them. We believe that squatting is a more than legitimate way to fight the housing crisis. On the very day of the housing protest, we must take matters into our own hands. Housing is a basic necessity of life and should be available to everyone. And if we don’t get it, we’ll take it!

The properties on Gravenstraat are owned by speculator Rogier Thewassen who is CEO of temporary employment agency Young Capital and owns 116 properties. The houses have been empty for more than two years and are boarded up. We find it unacceptable that houses are empty while we are homeless and looking for affordable housing. We are being arrested and beaten away while speculators like Rogier Thewassen get away with their dirty speculation games.

Green Left Mayor Femke Halsema systematically chooses the side of the speculator and has had countless buildings evicted for vacancy in recent years. Meanwhile, property owners are hardly dealt with and can continue to speculate by offering precarious contracts, in addition to the Law on Squatting and Vacancy, through profitable companies that provide so-called ‘vacancy management’. These contracts are stripped of all rental rights. Policies such as “Good Landlordism” are therefore a wash. Today it has once again been proven that the municipality of Amsterdam always sides with the speculators and uses its repressive police apparatus to prevent us from finding a new home.

But housing shortages breaks rules! Squatting will continue. Squatting will continue because otherwise young people and other people looking for housing will become even more of a playground for property owners, housing corporations and anti-squatting agencies. Squatting will continue because you have to take a right when you don’t get it. Squatting continues because property is not a basic necessity of life, but a roof over your head is. Against speculators, policy makers and wolves in sheep’s clothing the message must always be clear: if we don’t get it, we take it! Squatting will continue!Wie: 
nn

Van vandaag, met commentaar van de "good cop"

https://www.youtube.com/watch?v=X1_mSR3tvLEWie: 
nn

Today, on the day of the Housing Protest, there has been an attempt to squat the buildings on Gravenstraat 26 and 28.
Thousands of people had come to demonstrate against the so-called housing crisis - the lack of affordable housing, the exploitation, the disproportional rise of rent prices.

The police have used disproportional violence to beat us away from the place that was going to be our new home. From the moment we arrived, certain activists were being watched and followed by the police in an exaggerated manner, and even arrested for wearing a symbol against nazis.
From the start of the protest on, the police was eager to repress the activists, beat them and arrest them. The police violence escalated when we arrived to Dam square. We were beaten up, dragged away from the crowd by undercover cops and some of us were even beaten to the ground until bleeding, and the cops ran over them while they were lying on the ground.
The police deliberately chose to escalate and we even heard them say that they would "go full on, against us".

Squatting IS a housing protest and we were active participants of the demonstration today. The false statement that has been issued by the police, saying that we didn't belong to the larger group of protesters, is ridiculous. The protest carried the same values as we do. Squatting has always been one of the most important tactics of tackling the housing crisis, if not the most important one.

Housing is a basic necessity of life and if this isn't given to us by the state and by society, then we will take it. Today, the police and the state have showed that they don't give a fuck about affordable and proper housing. They have showed that they would rather arrest people and beat people up.

We live in a city in which every house is necessary. But instead, speculators such as Rogier Thewassen are allowed to let houses rot away instead of providing living space to people.
We believe that squatting is a perfectly legitimate way to attack the housing crisis. And on the day of the Housingprotest, we must take matters into our own hands.

Housing is a basic necessity of life and it must be available for everybody!
If we don't get it, we will take it!

The buildings on Gravenstraat 26 and 28 are officially owned by speculator Rogier Thewassen, who is also the CEO of the employment agency YoungCapital and who owns 116 buildings. The houses have been empty for two years already now and are boarded up.
We think it's unacceptable that houses are being left empty while we are homeless and we are looking for an affordable place to live.

We are getting beaten up and arrested while speculators like Rogier Thewassen get away with their dirty speculating games.

The mayor of Amsterdam, Femke Halsema - member of GroenLinks party, consistently takes the side of the speculator and has evicted many buildings in the last couple of years, only for those buildings to remain empty again. Meanwhile, these owners are barely being criticized and they can continue to speculate, because of the law which bans squatting (Wet Kraken en Leegstand) and by offering precarious contracts through profitable businesses that specialize in so-called "vacancy management". These contracts are stripped of all basic tenant rights.
So "being a good tenant" is fake. Again, today it has been proven that the municipality of Amsterdam always chooses the side of the speculator and uses the repressive police force to prevent us from finding a house, to beat us until we bleed.

But housing is a necessity of life, and this necessity knows no laws! Squatting will continue. Squatting cnotinues because young people and other people who are looking for a home, will otherwise increasingly become the toy of landlords, housing corporations and anti-squatting agencies. Squatting continues because we should take our rights when they aren't given to us.
Squatting continues because private property is not a necessity of life, but to have a roof over your head, that's necessary.
Against speculators, against policy makers, and against wolves in sheep's clothing, the message must always remain clear:

if we don't get it, we will take it! Squatting continues!Wie: 
nn

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/er-staan-143-duizend-panden...
Zit achter de muur, graag inhoud plaatsen....Wie: 
nn

Volkskrant artikel zonder betaalmuur
https://archive.is/DYmquWie: 
nn

Halsema getergd over vragen politieoptreden: "Niet politiek gemotiveerd"
https://www.at5.nl/artikelen/211103/halsema-getergd-over-vragen-politieo...


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech