18-03-2018: Antifa Bloc at anti-racist demonstration in Amsterdam

Nieuws, gepost door: AFA Nederland op 14/03/2018 03:04:52

Wanneer: 14/03/2018 - 16:32

On the 18th of March 2018 ‘Committee 21st of March’ will organise the yearly demonstrations in Amsterdam during the international day against racism. AFA Netherlands also calls out for people to attend the demonstration but does not do so without having critique on the organisers and their actions over the past months.


In comparison to previous years there has been a lot of attention for the demonstration on the international day against racism. The Committee chose the motto “no racists in the city councils” for the demonstration. When the expected critique came from right-wing parties on the motto, all the so-called ‘progressive’ political party’s rushed to dissociate themselves from the subject. This because they claimed that the exclusion of right-wing and racist parties would be undemocratic. The Committee quickly changed the slogan of the demo in the hope to keep these political parties on board.

AFA is a proponent of a broad antifascist movement but does not see a role for reformist political parties in this movement. AFA is disappointed that the Committee chose to let these political parties push their agenda onto the demonstration by changing the slogan. This allows these political parties, which are minimally active against racism and often contribute to racist tendencies in society, to influence an otherwise independent organisation. By changing the slogan now, due to a right-wing witch-hunt, doesn’t do the anti-racist movement any good. By acting in this manner these political parties are helping the criminalisation of anti-racist protest by framing them as anti-democratic. We claim to not need political parties, because a fundamental anti-racist struggle should always be carried out from below.

We find a broad response to racism important, that’s why we call on everyone to join the demonstration. Despite this we will be forming our own bloc during the demonstration since we do not want to mix with the reformist parties who will openly participate. We call on everyone who rejects party politics to join the collective antifa bloc.

For a world without racism! For a radically different and free society in which everyone is equal!Wie: 
nn

18-03-2018: Antifa Bloc bij anti-racistische demonstratie in Amsterdam
Nieuws, gepost: AFA Nederland op 14/03/2018 03:04:52
Wanneer: 14/03/2018 - 16:32

Op 18 maart 2018 organiseert' Comité 21 maart' de jaarlijkse demonstraties in Amsterdam tijdens de internationale dag tegen racisme. AFA Nederland roept ook mensen op om de demonstratie bij te wonen, maar doet dat niet zonder kritiek op de organisatoren en hun acties van de afgelopen maanden.

In vergelijking met voorgaande jaren is er veel aandacht geweest voor de demonstratie op de internationale dag tegen racisme. Voor de demonstratie koos de commissie het motto' geen racisten in de stadsbesturen'. Toen de verwachte kritiek van rechtse partijen op het motto kwam, haastte alle zogenaamde' progressieve' politieke partijen zich om zich van het onderwerp te distantiëren. Dit omdat zij beweerden dat de uitsluiting van rechtse en racistische partijen ondemocratisch zou zijn. De commissie heeft de slogan van de demo snel veranderd in de hoop deze politieke partijen mee te houden.

AFA is voorstander van een brede antifascistische beweging, maar ziet in deze beweging geen rol weggelegd voor hervormingsgezinde politieke partijen. De AFA is teleurgesteld dat de commissie ervoor heeft gekozen deze politieke partijen hun agenda op de demonstratie te laten zetten door de slogan te wijzigen. Hierdoor kunnen deze politieke partijen, die minimaal actief zijn tegen racisme en vaak bijdragen aan racistische tendensen in de samenleving, invloed uitoefenen op een overigens onafhankelijke organisatie. Door nu de slogan te veranderen, vanwege een rechtse heksenjacht, doet de antiracistische beweging geen goed. Door op deze manier te handelen helpen deze politieke partijen de criminalisering van antiracistische protesten door ze als antidemocratisch te bestempelen. We beweren dat we geen politieke partijen nodig hebben, omdat er van onderaf een fundamentele antiracistische strijd moet worden gevoerd.

We vinden een brede respons op racisme belangrijk, daarom roepen we iedereen op om deel te nemen aan de demonstratie. Desondanks zullen we tijdens de demonstratie ons eigen blok vormen, omdat we ons niet willen mengen met de hervormingsgezinde partijen die openlijk zullen deelnemen. We roepen iedereen die partijpolitiek afwijst op om zich aan te sluiten bij het collectieve antifa-blok.

Voor een wereld zonder racisme! Voor een radicaal andere en vrije samenleving waarin iedereen gelijk is!

Vertaald met www.DeepL.com/TranslatorWie: 
nn

18-3-2018 OPROEP: ANTIFA BLOK OP ANTI-RACISME DEMONSTRATIE IN AMSTERDAM

February 27, 2018
Op 18 maart 2018 organiseert het ‘Comité 21 maart’ de jaarlijkse demonstratie op de internationale dag tegen racisme’ in Amsterdam. Ook AFA Nederland roept al een tijd op om aan de demonstratie deel te nemen maar staat niet kritiekloos tegenover de organisatie van de demonstratie en hun handelen de afgelopen maanden.

Er is dit jaar veel te doen rond de demonstratie op de internationale dag tegen racisme. Het Comité koos, met het oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen ‘geen racisten in de raad’ als thema van de demonstratie dit jaar. Toen de, te verwachten, rechtse kritiek op het thema los barste haastte bijna alle “progressieve” politieke partijen zich al snel om zich van dit thema te distantiëren. Ze kondigden aan de demonstratie niet meer te steunen. Dit omdat zij het bij voorbaat uitsluiten van uiterst rechtse partijen uit de lokale politiek niet democratisch zouden vinden. Het Comité paste hierop al snel de leus aan in een poging om deze politieke partijen aan boord te houden.

AFA is een voorstander van een brede antifascistische beweging. Echter zien wij geheel geen rol voor de reformistische politieke partijen in deze beweging. Wij vinden het op haar zachts gezegd zeer jammer dat het Comité de partijen zo hun stempel op de demonstratie laat drukken door de leus aan te passen. Hiermee krijgen deze partijen, die zich over het algemeen nauwelijks inzetten tegen racisme en zelfs regelmatig aan de racistische tendens in de samenleving mee werken, een veel te grote vinger in de pap. Het nu vanwege een rechtse hetze de leus aanpassen doet de anti racisme beweging geen goed. Deze partijen helpen op deze manier mee aan de criminalisering van anti-racistisch protest. Wij zijn van mening dat we politieke partijen niet nodig hebben in de strijd tegen racisme omdat een fundamentele anti-racistische strijd altijd van onderop in de samenleving zou moeten komen.

Wij vinden een breed geluid tegen racisme belangrijk, daarom roepen wij iedereen op om naar de demonstratie te komen maar zullen die dag ons eigen blok vormen binnen de betoging. Dit omdat wij ons niet willen mengen met die politieke partijen die alsnog herkenbaar mee lopen. Wij roepen iedereen die deze afwijzing van partijpolitiek onderschrijft op om zich aan te sluiten bij het gezamenlijk Antifa blok.

Voor een wereld zonder racisme. Voor een radicaal andere, vrije samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is!

Locatie: De Dam, Amsterdam
Tijd: 13:00

https://afanl.wordpress.com/2018/02/27/18-3-2018-oproep-antifa-blok-op-a...


>Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels en is verplaatst naar het forum.


Wie: 
nn

Spandoeken voor het Antifa blok! Kom zondag naar Amsterdam en sluit je aan bij het Antifa Blok!

Foto: 


Wie: 
nn

TONIGHT: noise demo for the arrestees on the anti racism demo today. Gather at 20.00 at station Bijlmer Arena (main entrance)


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech