Actie tegen AFD-conferentie in Keulen!

Nieuws, gepost door: nn op 23/04/2017 04:09:25

Wanneer: 23/04/2017 - 20:44

[ -English below- ]
Ongeveer 10.000* activisten van over heel Duitsland (nog eens +/- 20 antifascisten uit Maastricht en wie weet waar anderen allemaal vandaan zijn gekomen) kwamen afgelopen zaterdagochtend bij elkaar in Keulen om te protesteren tegen de AFD-conferentie. De AFD (Alternative für Deutschland) is een partij waartegen actie hard nodig is. Niet alleen kunnen zij worden bestempeld als extreemrechts, ze trekken figuren aan (en vertonen sporen van) die kunnen worden beschouwd als neonazistisch/fascistisch.
Arriverend iets aan de late kant, brengt de trein welke ons van de buitenwijken naar het centrum van Keulen transporteert langs verschillende groepen antifascisten die allen hun weg banen naar de blokkades. Een groep van rond de 100/150 mensen vind hun weg geblokkeerd door politie waar een andere groep iets verder ongehinderd door kan lopen. Alle wegen lijken vandaag naar het Maritim te leiden; het gebouw waar het allemaal plaats vind dit weekend. Het is gemakkelijk te vinden, gezien de meeste personen die het trein station verlaten naar de blokkades gaan. Rond 08.00 heeft elke straat die het Maritim passeert haar eigen politie- én antifascistische blokkade. Het heeft gewerkt, het Maritim is omsingeld, de AFD krijgt geen vrijheid van beweging deze keer!

We voegen ons bij een blokkade waar de straat was gebarricadeerd met fietsen. De politie gooide de tweewielers (sommigen zo hard als ze konden) uiteindelijk op een stapel, hiermee de activisten een opening gevende om ietsje later daadwerkelijk door de eerste politie linie heen te breken. De fietsen? Die werden opnieuw gebruikt om nu de andere kant van de straat af te zetten. Bedankt, smeris! Wat AFD-tuig probeerde her en der langs de bezettingen heen te komen, wat niet lukte zonder strijd. Twee politie agenten raakten in kleine ongeregeldheden gewond deze ochtend.

Slechts twee straten verder vulde het plein zich met duizenden mensen, genietend van het eten en luisterend naar de muziek/speeches. Langzaam maakten zij zich op voor wat een gigantisch protest door de stad werd. Toegegeven, het verliep allemaal wat traag en regelmatig kwam het geheel tot stilstand, maar om zoveel mensen samen voor een zaak te zien is indrukwekkend en het is fantastisch om te zien wat gemotiveerde individuen hier hebben weten te organiseren! Leuzen werden geroepen, de (dier-uitbuitende-)bereden politie werd bijna constant aangemaand om af te stappen en de paarden met rust te laten en flyers werden uitgedeeld. Kort nadat deze protest-stoet het plein verliet, arriveerde een ander massaal protest net terug.

Het hele weekend, dat vol was van protesten, activiteiten, acties en manifestaties, kan hier beschreven worden maar dat is niet het punt. Het punt is niet om terug te kijken op dit weekend (of het verleden in het algemeen) om onszelf op de schouders te kloppen voor wat we hebben gedaan, het punt is dat we leren van de acties van gisteren zodat we morgen betere acties kunnen creëren. De AFD-conferentie heeft toch doorgang kunnen vinden, er zullen nieuwe fascistische acties opkomende zijn en er zijn zat protest-mogelijkheden overal om ons heen. Wij, het volk, moeten ons organiseren en van ons achterwerk komen om de wereld waarin we leven te veranderen. Doe mee aan dat ene protest, zelfs als het ‘’te ver weg’’ is, solidariteit is ons belangrijkste wapen! En als het echt niet mogelijk is? Wel, we kijken er naar uit om mee te doen met jouw actie!

We zien je op straat en samen zullen we die verdomde fascisten stoppen!

Alerta antifascista!!!

*Volgens het reguliere nieuws

----------------------------------------

About 10.000* activists from all over Germany (plus +/- 20 antifascists from Maastricht and who knows where other people came from) gathered last Saturday morning in Cologne to protest the AFD-conference. The AFD (Alternative für Deutschland) is a party well worth to protest against. Not only can they be considered as far-right, they also attract and show a lot of activity that can be considered as neo- Nazi/fascist.

Arriving a bit late, the train that is taking us from the outskirts to the centre of Cologne leads us past several groups of antifascists making their way towards the blockades. A group of around 100/150 people finds the road up ahead blocked by police but another one is going on undisturbed. All roads seem to go to the Maritim; the building where it all takes place during this weekend. It’s easy to find, since most of the people who leave the train station seem to be going to the blockades. By 08.00 every street that passes the Maritim has its own blockade by police and a blockade by protesters. It worked, the Maritim is surrounded, the AFD gets no freedom of movement this time!

We joined a blockade were the street was barricaded with bikes. The police eventually threw the bikes (some of them as hard as they could) on a pile, giving way to protesters actually breaking through the first police line just a bit later. The bikes? They were used again to block of the other side of the street. Thank you, cops! Some AFD-scum tried to get past the blockades, which was not happening without a fight. Two cops got injured this morning in some minor scuffles.

Just 2 streets further the square started to fill with thousands of people, enjoying the food and listening to the music/speeches. Slowly they got ready for what became a huge protest through town. Admitted, it went a bit sluggish and quite often it came to a halt, but seeing so many people together for a cause is impressive and it’s amazing to see what people managed to organize here! Slogans were chanted, the (animal abusing-)police on horses were almost constantly being told to leave their animals alone and flyers were being handed out. Shortly after this protest left the square, another massive protest arrived back.

The whole weekend, which was full of protests, activities, actions and manifestations, can be described here but that’s not the point. The point is not to look back on this weekend (or the past in general)to tap ourselves on the shoulder for what we did, the point is that we learn from actions yesterday so we can create better ones tomorrow. The AFD conference still took place, there will be fascist protests coming up and a hell lot more of protest-opportunities are all around us. We, the people, have to organize and get of our asses to change the world we live in. Join that protest, even if it’s ‘’too far away’’, solidarity is our strongest weapon! And if not possible? Well, we are looking forward to join your action!

We’ll see you on the streets and together we’ll stop these damned fascists!

Alerta antifascista!!!

*according to regular newsWie: 
nn

Meer foto's/More pictures: https://www.facebook.com/ActiveForJustice/posts/390180601364700

Foto: 

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech