Over de arrestatie van een anarchiste in Barcelona op verdenking van onteigeningen in Duitsland

Nieuws, gepost door: nn op 16/04/2016 04:12:39

Wanneer: 16/04/2016 - 11:33

Nieuwe repressive operatie in Barcelona

Woensdag 13 april begon om 5u 's morgens een operatie van de Mossos d'Esquadra [Catalaanse politie] in Barcelona. Twee woningen en een sociaal centrum van de wijk La Salut, "Blokes Fantasma" werden doorzocht. Het twintigtal mensen die in de "Blokes Fantasma" wonen werden 12 uur vastgehouden.

Naast de vernielingen die altijd gepaard gaan met een huiszoeking werd tijdens deze operatie één kameradin aangehouden. Reeds in het kader van de Operatie Pandora werd ze een tijdlang opgesloten in de gevangenis, nu kwam het tot haar aanhouding omwille van een Europees aanhoudingsbevel dat tegen haar werd uitgevaardigd op 11 april. Ze wordt beschuldigd van betrokkenheid bij onteigeningen van banken op het Duitse grondgebied

Nadat ze voor de Spaanse Audiencia Nacional gebracht werd, beval de rechter Eloy Velasco de voorlopige hechtenis van onze kameradin. Ze werd overgebracht naar de gevangenis van Soto del Real in Madrid. Vermits ze ook in verdenking gesteld is in het kader van Operatie Pandora (die zich momenteel in de onderzoeksfase bevindt) en ze zich verzet tegen haar uitlevering aan Duitsland, heeft onze verdediging een "herziening" van het aanhoudingsbevel gevraagd opdat ze haar voorlopige hechtenis in de Spaanse staat zou kunnen zitten, in afwachting van het proces dat haar hier te wachten staat. Binnen maximaal 2 maanden (verlengbaar met één extra maand) zal de Audience Nacional beslissen of de uitlevering van onze kameradin aan de Duitse autoriteiten tijdelijk opgeschort wordt. Uit informatie die verscheen in de Duitse media zijn we te weten gekomen dat men haar een onteigening toeschrijft die plaatsgevonden heeft in Aken. Bij die onteigening zou - zegt de pers - een groep overvallers een grote som geld buitgemaakt hebben in een bank, zonder enige letsel toe te brengen aan het personeel.
Wat het verdere verloop van de juridische procedure ook mag zijn, willen wij publiekelijk onze steun uiten aan deze kameradin. We eisen haar revolutionaire doelen, haar strijd en haar militante activiteit op als de onze. We kennen haar goed, we weten dat ze kan rekenen op de solidariteit van allen. Ze is een anarchiste in strijd die al jarenlang actief is in verschillende antiracistische, feministische en libertaire projecten in Barcelona, altijd solidair met mensen die getroffen worden door de repressie, altijd bereid om in de mate van het mogelijke te helpen, altijd ondernemend, altijd genereus, vrolijk en glimlachend met haar naasten, altijd onverzettelijk en vastberaden tegen alles wat ze ziet als onrechtvaardig.

De poging van de media om haar te bombarderen tot "publiek gevaar" kon niet perverser zijn. Te meer daar deze operatie van mediamanipulatie impliceert de banken voor te stellen als slachtoffers in een totale omkering van de realiteit. Ze verheerlijken nu de banken die jarenlang ongestraft mensen bestolen hebben, uitgeperst als citroenen, opgelicht, uit hun huizen gezet en drastische besparingen doorgevoerd hebben, terwijl degenen die zich revolteren tegen hun orde en hen durven aanvallen gecriminaliseerd worden.

Het doet er voor ons totaal niet toe te weten of onze kameradin werkelijk verantwoordelijk is voor deze overvallen of niet. Onteigening is een ethisch juiste en politiek legitieme praktijk, een strijdmethode die deel uitmaakt van de geschiedenis van de hele revolutionaire beweging.
Ondanks de onophoudelijke pogingen van de Macht om deze methode te reduceren tot "gewone misdaad" ingegeven door individueel belang en hebzucht, is het zeker dat dat onteigingen van plaatsen waar kapitaal geaccumuleerd wordt een constante zijn in onze geschiedenis: van de anarchosyndicalistische groepen die aan het begin van de 20ste eeuw banken beroofden om stakingen of families van gevangen kameraden te ondersteunen tot de verschillende autonome groepen in de jaren 70-80 zoals de MIL, de OLLA of de ERAT (gevormd door arbeiders van de SEAT-fabriek) die geld dat opgestapeld werd door de rijken naar projecten van uitgebuiten in strijd brachten, over de guerillagroepen zoals die van Sabaté of Facerias die in de naoorlogse periode overvallen deden om de weerstand tegen het franquistische regime te financieren. Onteigening, zowel als uitdrukking van een algemene politieke strijd als onder de vorm van sociaal banditisme waarbij alles wat de banken ons afhandig maken terug wordt gestolen om zich te bevrijden van de loonslavernij lijkt ons onder geen enkel voorwendsel verwerpelijk, wel integendeel. Het feit dat sommige mensen het kotsbeu worden om systematisch vertrappeld en uitgezogen te worden door de legale maffia bevestigt dat "we geen koopwaar in handen van de politici en de bankiers" zijn en dat de menselijke conditie zich gelukkig verzet tegen het klakkeloos aanvaarden van de dictatuur van het kapitaal over onze levens.

De politionele en mediatieke klopjacht rond deze overvallen in Duitsland mag ons niet het perspectief doen kwijtraken noch ons van vijand doen vergissen. Het werkelijke publieke gevaar is de macht die vertegenwoordigd wordt door criminelen als Wolfgang Schäuble en Angela Merkel, de macht die niet gewoon maar enkele kluizen heeft leeggeroofd, maar de sociale rijkdom van hele volkeren en gebieden. Het is de macht van de transnationale elites die miljoenen mensen in de ellende geduwd hebben om besparingsmaatregelen op te leggen die hun neoliberaal en imperialistisch project dienen. De aanhouding van onze kameradin is dan ook gewoon een extra reden om deze elites en het systeem dat ze vertegenwoordigen te bestrijden, een systeem dat fanatiek gedreven wordt door accumulatie van geld in de handen van enkelen ten koste van het lijden, de ontbering en de uitbuiting van anderen. De politievervolging noch de massieve propaganda van het regime kunnen verbergen wat reeds evident is voor iedereen: zoals de dichter zei, wat voor een misdaad is het bestelen van een bank in vergelijking met er één op te richten?

Onmiddellijke vrijheid voor de kameradin opgesloten in Madrid!
Laten we de uitlevering verhinderen.
Solidariteit met het bezette sociaal centrum Blokes Fantasma en alle mensen in strijd die vervolgd worden!
Zolang er ellende bestaat zal er revolte zijn!

Kameradinnen en kameraden van de opgesloten anarchiste.
15 april 2016

[vertaald uit het Spaans]Wie: 
nn

Eerder op Indymedia.nl over Operatie Pandora en aanverwanten:

Spaanse worgwet in actie: razzia's tegen anarchisten, https://www.indymedia.nl/node/25871
De doos van Pandora en de naaidoos van het Spaanse antiterrorisme/Pandora's box and the hotchpotch of Spanish antiterrorism, https://www.indymedia.nl/node/25887
Privacy is geen terrorisme, https://www.indymedia.nl/node/26032
Spanish State: Conditional bail for comrades detained during Operation Pandora, https://www.indymedia.nl/node/26413
Dawn raids on squats in Spanish state, https://www.indymedia.nl/node/27335
Spaanse politie arresteert 27 personen bij operatie tegen anarchistische groepen, https://www.indymedia.nl/node/27374
New arrests against anarchists in Barcelona and Manresa, https://www.indymedia.nl/node/30294
Statement from the arrestees of Pandora II, https://www.indymedia.nl/node/30428
Spanje: Monica en Francisco veroordeeld tot 12 jaar celstraf, https://www.indymedia.nl/node/32776 .Wie: 
nn

Communiqué about the last repressive operation in Barcelona and in solidarity with the comrade that is locked up in the prison of Soto del Real.

On Wednesday the 13th of April at five in the morning the Mossos d'Esquadra [Catalan autonomous police] began an operation in Barcelona in which they raided and searched two private addresses and one social centre in the neighbourhood of La Salut, “los Blokes Fantasma”, where the twenty inhabitants were held during twelve hours.

Besides the plundering and destruction that accompanies every police raid, the operation resulted in the arrest of a comrade who had already been imprisoned following Operation Pandora, and for whom there had been a European arrest warrant issued since the 11th of April based on the accusation of having participated in expropriations of banks in the German territory.

After passing in front of the Audiencia Nacional [Spanish special high court], judge Eloy Velasco sent our comrade to preventive arrest. She has been transferred to the prison of Soto del Real. Given that she is also facing charges in the Pandora process (currently in investigation phase) and that she has expressed the wish not be be extradited, our defence has requested a “condition” to the European extradition order, demanding that she will serve preventive arrest in Spain awaiting the court case that she has pending here. Within a period of maximum two months (extendible with one more month), the Audiencia Nacional will need to decide whether the handing over of our comrade to the German authorities will be temporarily suspended or not. From the news articles published in the German press we have learned that it concerns an expropriation that took place two years ago in the city of Aachen, during which – always according to the press – the group of assailants took a notable sum of money from the bank without causing any personal injuries or damage.

Whatever the outcome of the judicial process, we want to publicly show our support towards the comrade, vindicating as our own her revolutionary political goals, her struggle and her militant activity. Those who know her well know that she has truly deserved everyone's solidarity. We are speaking of a person who is a fighter and an anarchist, who since years has been active in several anti-racist, feminist and libertarian projects in Barcelona, always in solidarity with the persecuted, always ready to help wherever she could, always ready to act, always generous, happy and smiling to those around her, always uncompromising and firm against everything that she perceives as unjust.

The attempt of the media to transform her into a public danger could not prove more perverse. Above all when this operation of mediatic manipulation implies presenting the banks as victims, in a total reversal of reality that dignifies those who have been robbing us, bleeding us dry, cheating us, dispossessing and cutting us down with impunity for years, while it criminalises those who rebel against its order and dare to attack it. We could not care less whether the comrade is actually responsible for the robberies or not. The expropriation of banks is an ethically just and politically legitimate practice, a method of struggle that forms part of the history of every revolutionary movement.

In fact, in spite of the constant attempts of Power to reduce this method in the scope of the “common crime”, motivated by personal interest and greed, what is certain is that the expropriation of places of accumulation of capital is constant in our history: from the anarchosyndicalist groups that at the beginning of the twentieth century robbed banks to maintain strikes or to help the families of the imprisoned comrades to the different autonomous groups of the '70s and '80s like the MIL, the OLLA or the Erate (formed by workers of the SEAT) that redirected the money accumulated by the rich to several projects of the exploited in struggle, to Maquis groups like those of Sabaté or Facerías that in the postwar period practised robberies in order to finance the resistance to the Francoist regime. Expropriation, both in its form as a tactical expression of a general political struggle and in the form of social banditism in which that what the banks are stealing from us is recuperated in order to free itself from the chains of exploitation of work and unemployment, to us does not seem something that is in principle reproachable – rather the contrary. That there are people that are sick of systematically being trampled under foot and exploited by the legal maffia confirms that “we are not commodities in the hands of the politicians and bankers” and that fortunately the human condition resists submissively accepting the dictatorship of capital over our lives.

The policial and mediatic hunt deployed because of the robberies in Germany should not let us forget our perspectives nor confuse us as to who are our enemies. The true public danger is power, represented by criminals such as Wolfgang Schäuble and Angela Merkel, the power that has not emptied a few heavy safes, but the social wealth of entire people and territories. It is the power of transnational elites that has pushed millions of people into misery in order to impose austerity measures that serve their neo-liberal and imperialist project. The arrest of our comrade is only another motive to fight these elites and the system they represent, a system only moved by the accumulation of money in the hands of a few at the expense of the suffering, dispossession and exploitation of everyone else. Neither the policial persecution nor the massive propaganda of the regime can hide what is already obvious to everyone, which is, as the poet said, what crime is robbing a bank compared to founding one?

Immediate freedom for the comrade imprisoned in Madrid!
Let's stop the process of extradition!
Solidarity with the social centre Blokes Fantasma and all the persecuted people in struggle!
While there is misery, there will be rebellion!

Comrades of the prisoner,
15th April 2016
Barcelona

[Translated from Catalan]
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/503679/index.phpWie: 
nn

Update Akense repressie 19 april 2016
https://www.indymedia.nl/node/33022Wie: 
nn

Call for solidarity with our comrade imprisoned in Soto del Real Madrid, who is currently facing extradition, https://www.indymedia.nl/node/33535 .Wie: 
nn

CALL OUT for extending the solidarity with the imprisoned comrade in Soto del Real, facing extradition, https://www.indymedia.nl/node/33722
LAST MINUTE: CALL OUT FOR SOLIDARITY, https://www.indymedia.nl/node/33726 .Wie: 
nn

Letter from comrade facing extradition [BCN], https://www.indymedia.nl/node/33898 .Wie: 
nn

[Spanish prisons] Retaliations against comrade accused of expropriation, https://www.indymedia.nl/node/34065 .Wie: 
nn

25.6 Manifestation at Soto del Real prison [Madrid],
https://www.indymedia.nl/node/34173Wie: 
crosslinken kun je ook

Solidarity actions in The Hague with comrade imprisoned in Spain on charges of expropriation, https://www.indymedia.nl/node/34186 .Wie: 
nn

[Spain] The extradition process has begun!, https://www.indymedia.nl/node/34219 .Wie: 
nn

(am*dam) solidariteit met de anarchisten beschuldigd van bankoverval, https://www.indymedia.nl/node/34274 .Wie: 
nn

Weer een arrestant, ditmaal in Amsterdam:

Anarchist comrade arrested 6-7-2016, https://www.indymedia.nl/node/34370 .Wie: 
nn

Solidariteitsdemonstratie in Amsterdam met gearresteerde kameraad beschuldigd van bankonteigening, https://www.indymedia.nl/node/34408
ATM machines demolished in solidarity with comrades accused of expropriation, https://www.indymedia.nl/node/34426 .Wie: 
nn

Update on the arrest of 6JULY, https://www.indymedia.nl/node/34474

6 juli comrade released [pending trial], https://www.indymedia.nl/node/34541 .Wie: 
nn

[Thessaloniki] Solidarity with the anarchist comrades accused of bank robbery in Germany, https://www.indymedia.nl/node/34563 .Wie: 
nn

Some light on the investigation that led to the imprisonment of the comrade arrested on the 13th of April, https://www.indymedia.nl/node/34602 .Wie: 
nn

Enkele aantekeningen over media en repressie/A few notes on media and repression, https://www.indymedia.nl/node/34949 .Wie: 
nn

[Update] Uitleveringszaak van anarchiste beschuldigd van een bankoverval in Aken, https://www.indymedia.nl/node/35214 .Wie: 
nn

Another comrade of Barcelona in prison for the case of bank expropriations in Germany, https://www.indymedia.nl/node/35249 .Wie: 
nn

extradition approved for amsterdam comrade prosecuted by aachen court, https://www.indymedia.nl/node/35598 .


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech