Lawaaidemo bij gezinsgevangenisbouwer De Vries en Verburg

Aankondiging, gepost door: nn op 10/09/2015 09:01:59

Waar: De Vries en Verburg, 't Vaartland 8, Stolwijk, Netherlands
Wanneer: 17/09/2015 - 14:00

ENGLISH CALL OUT BELOW: Thursday september 17: Noisedemo at builder of family prison De Vries en Verburg


Bouwbedrijf De Vries en Verburg heeft afgelopen zomer de opdracht binnengehaald om de 'Gesloten Gezins Voorziening' (GGV) op Kamp Zeist te bouwen. De GGV is een gevangenis voor vluchtelingen gezinnen, met als enig doel: deportatie.

Verzamelen: 13.15 uur station Gouda
Aanvang lawaaidemo: 14 uur in Stolwijk
Meer informatie onderaan

Op 1 oktober 2014 werd reeds de tijdelijke gezinsgevangenis in gebruik genomen. Intussen startte de aanbestedingsprocedure voor de permanente gezinsgevangenis. Volgens justitie is het geen gevangenis, want er zijn geen cellen. Daarmee is de GGV zogenaamd 'kindvriendelijk' en 'humaan'. Op 18 augustus werd bekend dat het COA en de DJI gaan samenwerken om "er iets moois" van te maken. Pure propaganda.

Bouwbedrijf De Vries en Verburg gaat hier in mee (intussen is de bouwvergunning overigens nog niet toegekend). Maar in plaats van 'iets moois' bouwen zij in feite niets anders dan een grote kooi. De GGV is en wordt geplaatst binnen een hoog hekwerk en een muur met camera's en stroomdraad, met binnenkort daaromheen nog een hoog hek met stroomdraad, camera's en bewegingscensoren, gebouwd door Smits van Burgst beveiliging. Dat lijkt eerder op een extra beveiligde inrichting dan een plek voor kinderen!

Waar echter Smits van Burgst een oudgediende is op het gebied van gevangenisbouw, vanwege hun betrokkenheid bij onder andere het detentiecentrum Rotterdam en op dit moment bij de nieuwe gevangenis die in Zaandam wordt gebouwd, is De Vries en Verburg een nieuwkomer met een christelijke snit en gekleed in een jasje van 'maatschappelijke betrokkenheid' en 'verantwoord ondernemen'.

De gezinsgevangenis mag dan wel bestaan uit 'huisjes' in plaats van cellen, om zo kritiek op de opsluiting en deportatie van kinderen te proberen weg te nemen, het is en blijft een eindstation voor wanhopige mensen, vluchtelingen die afgewezen zijn in de allesverpletterende machine van de IND. Doel is en blijft het afnemen van de vrijheid van beweging, van elke vrijheid. Doel is en blijft deportatie en dus het in gevaar brengen van levens.

Fort Europa en Frontex zijn niet alleen zichtbaar en actief aan de buitengrenzen, waar mensen hun leven riskeren op zoek naar een beter bestaan. De muren en hekken van Fort Europa staan ook in de bossen van de gemeenten Zeist en Soest. De muren en hekken van Fort Europa worden gebouwd en in stand gehouden door bedrijven als De Vries en Verburg. Zij, de schijnheilige bouwers van 'iets moois' hebben stuk voor stuk bloed aan hun handen. Het bloed van mensen die of de overtocht naar Europa niet hebben gehaald, of in dat Fort, op straat of in een detentiecentrum, zelfmoord pleegden of door gebrek aan zorg of geweld om het leven kwamen, of tijdens hun deportatie of na 'thuis'komst zijn overleden of vermoord.
Meewerken aan een beleid van uitsluiting en opsluiting van migranten, gestoeld op de vrije markt economie van het kapitalisme dat bepaalt wat een mens wel of niet waard is, betekent altijd vuile handen.

Daarom gaan we De Vries en Verburg, gevestigd in Stolwijk, een lawaaierig en hinderlijk bezoek brengen. Doe mee! Tegelijk roepen we op om De Vries en Verburg vandaag te bestoken met protesten: op hun mailadressen, hun twitteraccount(s) en hun facebook page(s) (zie onderaan). Bellen kan natuurlijk ook. Dus als je niet kan komen, help dan om online De Vries en Verburg te wijzen op hun verantwoordelijkheid.

De Vries en Verburg: stop de bouw van gezinsgevangenis Kamp Zeist! Sloop Kamp Zeist!

Verzamelen: Vanaf 13.15 uur Station Gouda
Vanuit Den Haag CS, spoor 4 om 12.54, aankomst Gouda 13.11 uur
Vanuit Rotterdam CS, spoor 16 om 12.55, aankomst Gouda 13.19 uur
Vanuit Utrecht CS, spoor 8 om 12. 47, aankomst Gouda 13.06 uur
Vanuit Amsterdam CS, spoor 4 om 12.17, aankomst Gouda 13.11 uur
We nemen om 13.31 uur bus 197 (richting Schoonhoven) en stappen uit Halte Stolwijk Dorp. Daarna is het nog 6 minuten lopen. Aanvang lawaaidemo om 14 uur.
Voor wie met de auto wil komen, het adres van De Vries en Verburg:
't Vaartland 8, 2821 LH Stolwijk, tel. 0182 341 741
Routebeschrijving: http://www.devriesverburg.nl/contact/routebeschrijving

Meenemen: materiaal om herrie te maken

De Vries en Verburg:
Algemeen e-mail adressen: info@devriesverburg.nl, info@burgland.nl of gebruik het contactformulier (http://www.devriesverburg.nl/contact/contactformulier)
Facebook De Vries en Verburg: https://www.facebook.com/pages/Bouwbedrijf-De-Vries-en-Verburg-BV/399647...
Facebook Burgland Charitas: https://www.facebook.com/burglandcharitas
Twitter De Vries en Verburg: https://twitter.com/Vriesverburg

Facebookevent van deze demonstratie: https://www.facebook.com/events/1490452981275597/

Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU)

Voor de campagne:
Website: kampzeist.nl
Facebook Sloop Kamp Zeist: https://www.facebook.com/sloop.kamp.zeist
Twitter Sloop Kamp Zeist: https://twitter.com/SloopKampZeist

Flyers:
http://aagu.nl/campagne-flyer-lawaaidemo.pdf

[ENGLISH]

Thursday september 17: Noisedemo at builder of family prison De Vries en Verburg

Last summer construction company De Vries en Verburg has won the contract to build the "Closed Family Provision" (GGV) at Kamp Zeist. The GGV is a prison for refugee families, serving only one purpose: deportation.

Get together: 1.15 PM trainstation Gouda
Start of noisedemo: 2 PM in Stolwijk
More information below

October 1st 2014 the temporary family prison was taken into use. In the meantime the tender for the permanent family prison started. According to the department of justice it is not a prison, because there are no cells. Therefore the GGV is supposed to be 'child friendly' and 'humane'. On August 18 cooperation between COA (organization for refugee shelter) and DJI (organization for prisons) was announced, to make it "something beautiful". Pure propaganda.

Construction company De Vries en Verburg joins in (meanwhile the building permit has yet to be granted). But instead of 'something beautiful' they are building nothing other than a large cage. The GGV is and will be placed inside a large fence and a wall with camera's and electrical wire, and soon to be added yet another high fence with electrical wire, camera's and movement censors, to be built by Smits van Burgst security. It looks more like a maximum security institution than a place for children!

However, where as Smits van Burgst is a veteran in the field of prison building, because of their involvement in among others detention center Rotterdam and currently the new prison that is being built in Zaandam, the Vries en Verburg is a newcomer with a christian image and dressed in a jacket of 'social commitment' and 'responsible undertaking'.

The family prison may be constructed as a group of 'houses' instead of cells, to try to eliminate criticism on the incarceration and deportation of children, it is and will be end-of-the-line for desperate people, refugees that have been rejected in the all crushing machinery of the IND (immigration service). The goal is and remains to take away freedom of movement, to take away all freedom. The goal is and remains deportation and therefore the endangerment of lives.

The Fortress of Europe and Frontex are not only visible and active on the outer borders, where people risk their lives in search for a better existence. The walls and fences of the Fortress of Europe are also standing in the forest of the towns Zeist en Soest. The walls and fences of the Fortress of Europe are being built and maintained by companies such as De Vries en Verburg. They, the sanctimonious builders of 'something beautiful' have blood on their hands. It's the blood of people who didn't make it crossing to Europe, or who committed suicide or died due to violence or lack of care on the streets or in detention inside that Fortress, or who died or were killed during deportation or upon coming 'home'.
Cooperating with this policy of exclusion and incarceration of migrants, based on the free market economy of capitalism that determines how much a person is worth or not, always means getting your hands dirty.

This is why we are going to pay De Vries en Verburg, located in Stolwijk, a noisy and annoying visit. Join us! At the same time we call to bombard De Vries en Verburg with protest online: on their e-mail addresses, twitter account(s) and their facebook page(s) (see below). Ofcourse you can also make a phone call. So if you can't come, help us by pointing out their responsibility to De Vries en Verburg online.

De Vries en Verburg: stop the construction of the family prison at Kamp Zeist! Break down Kamp Zeist!

Get together: 1.15 PM train station Gouda
From Den Haag CS, platform 4 at 12.54 PM, arrival at Gouda 13.11 uur
From Rotterdam CS, platform 16 at 12.55 PM, arrival at Gouda 13.19 uur
From Utrecht CS, platform 8 at 12.47 PM, arrival at Gouda 13.06 uur
From Amsterdam CS, platform 4 at 12.17 PM, arrival at Gouda 13.11 uur
We take bus 197 at 1.31 PM (to Schoonhoven) and get out bus stop Stolwijk Dorp. After that is is just another 6 minute walk. Start of noise demo at 2 PM.
If you want to come by car, the address of De Vries en Verburg:
't Vaartland 8, 2821 LH Stolwijk, tel. 0182 341 741
Travel directions: http://www.devriesverburg.nl/contact/routebeschrijving

Bring: material to make noise

De Vries en Verburg:
General e-mail adresses: info@devriesverburg.nl, info@burgland.nl or use the contactform (http://www.devriesverburg.nl/contact/contactformulier)
Facebook De Vries en Verburg: https://www.facebook.com/pages/Bouwbedrijf-De-Vries-en-Verburg-BV/399647...
Facebook Burgland Charitas: https://www.facebook.com/burglandcharitas
Twitter De Vries en Verburg: https://twitter.com/Vriesverburg

Facebookevent of this demonstration: https://www.facebook.com/events/1490452981275597/

Anarchist Anti-deportation Group Utrecht (AAGU)

For the campaign:
Website: kampzeist.nl
Facebook Sloop Kamp Zeist (Break down Kamp Zeist): https://www.facebook.com/sloop.kamp.zeist
Twitter Sloop Kamp Zeist (Break down Kamp Zeist): https://twitter.com/SloopKampZeist

Flyers:
http://aagu.nl/campaign-flyer-noisedemo.pdfWie: 
nn

Zie ook:

(Den Haag 12 sept.) Nederlandse Mars voor de Vluchtelingen
https://www.indymedia.nl/node/29371

(A'dam 13 sept.) Landelijke demonstratie Vluchtelingen Welkom!
https://www.indymedia.nl/node/29451

(Den Haag 15 sept.) Blokkade Ministerie Veiligheid en Justitie – Stop Deportations!
https://www.indymedia.nl/node/29428
https://www.indymedia.nl/node/29407

Vluchtelingen welkom - doe wat je kunt!, https://www.indymedia.nl/node/29496 .Wie: 
Sloop Kamp Zeist / AAGU

BELANGRIJK bericht voor mensen die vanuit Amsterdam naar de lawaaidemo bij De Vries en Verburg willen aanstaande donderdag 17 september:

[english below] IMPORTANT message for people who want to go to the noisedemo at De Vries en Verburg next thursday September 17:

In Amsterdam is busvervoer geregeld voor mensen die naar de lawaaidemo willen. Er kan ingestapt worden in een bus om 11.45 uur bij station Sloterdijk. De bus staat als je door de stationshal de hoofdingang uitloopt rechttegenover je, daar waar ook taxi's en tourbussen stoppen. Er kunnen 26 mensen mee.
Je kunt je AANMELDEN op: info@aagu.nl, onderwerp: lawaaidemo. Zo weten we hoeveel mensen er komen. De bus rijdt naar het verzamelpunt in Gouda en vanaf daar door naar Stolwijk.

In Amsterdam a bus has been arranged to for people who want to go to the noisedemo. You can get on a bus at 11.45 at trainstation Sloterdijk. You can find the bus if you walk through the station hall and go outside through the main entrance and right in front the bus will be where also taxi's and tourbusses stop. There is room for 26 people.
You can SIGN UP on: info@aagu.nl, subject noisedemo. This way we know how many people to expect. The bus wil go to the get together at train station Gouda and from there to Stolwijk.Wie: 
Sloop Kamp Zeist / AAGU

Voor het geval dat:
Voor deze actie is een advocaat standby en er is een arrestantengroep:
Advocaat is Michiel Kuyp van Jebbink & Soeteman advocaten Amterdam.
Telefoon nummer AG is 06 2650 8773

Just in case:
For this action a lawyer is standby and there is a legal team:
Lawyer is Michiel Kuyp of Jebbink & Soeteman lawyers Amsterdam.
Phone nr. of legal team is 06 2650 8773Wie: 
sloop kamp zeist

Voor wie vanmiddag niet kan gaan naar de demo bij De Vries en Verburg: voer digitaal deze actie mee door De Vries en Verburg, te mailen, tweeten en op facebook aan te spreken. Informatie hieronder:

For those who cannot join the demo at De Vries en Verburg: take digital action by mailing, tweeting and putting messages on their facebookpage. Info below:

Algemeen e-mail adressen: info@devriesverburg.nl, info@burgland.nl of gebruik het contactformulier: http://www.devriesverburg.nl/contact/contactformulier
Facebook De Vries en Verburg: https://www.facebook.com/pages/Bouwbedrijf-De-Vries-en-Verburg-BV/399647...
Facebook Burgland Charitas: https://www.facebook.com/burglandcharitas
Twitter De Vries en Verburg: https://twitter.com/Vriesverburg


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech